ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

establishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *establishment*, -establishment-

establishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
establishment (n.) การสถาปนา See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง Syn. founding, institution
English-Thai: HOPE Dictionary
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตั้งฐานะ (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การตั้งตัว (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การตั้งหลักฐาน (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ
การสร้างฐานะ (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
สถานที่ทำการ (n.) establishment See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ (n.) establishment See also: office, firm, company
สถานประกอบการ (n.) establishment See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to straighten back these "humane" teaching fed students and take this establishment to the top in the country and in doing soสำหรับฉัน นี้ คือ"น้ำใจ" ครูจะต้องสอนนักเรียน และใช้สถานประกอบการนี้ไปสู่จุดสุงสุดของประเทศ และในการทำเช่นนั้น
"By order of the governor of the Warsaw district, Dr. Fischer concerning the establishment of the Jewish district in Warsaw."โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการ เขตวอร์ซอว์ ด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ เกี่ยวกับการกำหนด เขตเฉพาะของชาวยิวในวอร์ซอว์"
My establishment allows me the chance to observe childrenกิจการนี้ทำให้ผมได้ใกล้ชิดเด็กๆ มากขึ้น เหรอ
This establishment is now a wholly-owned subsidiary of the Capital Bank and Trust of New York.ที่นี่ได้กลายเป็นสขาย่อยของ... ..ธนาคารเงินทุนและความมั่นคงของนิวยอร์กแล้ว
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..."
But, you know, the teacher was actually reflecting the conclusion of the scientific establishment of that time.แต่คุณรู้มั้ย ครูคนที่ว่านี้ ได้สะท้อนภาพ ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อตัวขึ้นในเวลานั้น
Is there a nicer establishment where beautiful people can shop?มีร้านที่เหมาะให้คนสวยซื้อของมั้ยเนี่ย
Your establishment is in Fleet Street, you say?ร้านของคุณ อยู่ตรงฟรีทสตรีท งั้นสินะ
Do you realize that every person in this establishment is staring at us right now?คุณรู้มั้ยเนี่ยว่าทุกคนในนี้ กำลังจ้องมาที่เรา
I imagine she'd stand out in a fine establishment like this one.ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
But this... the only still open for business establishment in a lonely strip mall.แต่นี่... ที่เดียว ที่ยังเปิดสำหรับ การตั้งธุรกิจ ในพื้นที่ห้างโดดเดี่ยวหรอ

establishment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, 学府 / 學府] educational establishment
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment

establishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
盛り塩;盛塩[もりじお, morijio] (n) placing salt by the entrance to one's establishment to bring good luck; such piles of salt
見世女郎[みせじょろう, misejorou] (n) low-class prostitute who was kept in a sort of cage at the front of the establishment (Edo period)
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P)
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
改製[かいせい, kaisei] (n,vs) re-drawing up (of family register); re-establishment
確立[かくりつ, kakuritsu] (n) (1) establishment; settlement; (vs) (2) to establish; to settle; (P)
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
飲酒店[いんしゅてん, inshuten] (n) drinking establishment; bar
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup

establishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
การสร้างฐานะ[n. exp.] (kān sāng th) EN: establishment FR:
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up FR:
สถาน[n.] (sathān) EN: establishment ; institute FR: institution [f] ; institut [m] ; établissement [m]
สถานที่ทำการ[n. exp.] (sathānthī t) EN: establishment FR:
ขบถ[adj.] (khabot) EN: rebellious ; radical ; anti-establishment ; antiestablishment FR:

establishment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbindungsaufbau {m}connection establishment
Bildungsanstalt {f}educational establishment
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure
Friedensstärke {f} [mil.]peace establishment
Betriebsstätte {f}permanent business establishment
Kriegsstärke {f} [mil.]war establishment
Befriedung {f}establishment of peace
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth
Etablierung {f}establishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า establishment
Back to top