ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chronically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chronically*, -chronically-

chronically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chronically (adv.) แบบเรื้อรัง Syn. frequently, habitually
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronically illผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From an early age I came to think of myself as others thought of me. Chronically ill.ตอนเล็กๆ ผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนอย่างที่ใครๆเค้าคิดกัน, พวกป่วยเรื้อรัง
If this boy's mother tried to commit suicide and he's from a chronically unhappy household.ถ้าแม่ของเด็กคนนี้เคยพยายามฆ๋าตัวตาย และถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่ไม่มีความสุข

chronically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออดแอด[v.] (øt-aēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill FR:
ออดแอด[adv.] (øt-aēt) EN: endlessly ; chronically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chronically
Back to top