ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprudently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprudently*, -imprudently-

imprudently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprudently (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. inadvisedly, impulsively, foolishly

imprudently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprudently
Back to top