ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meaningful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meaningful*, -meaningful-

meaningful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meaningful (adj.) ซึ่งมีความหมาย See also: สำคัญ Syn. significant, great Ops. insignificant, unimportant
meaningfully (adv.) อย่างมีความหมาย Syn. significantly
meaningfulness (n.) การมีความหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย,สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีความหมาย (v.) meaningful Syn. สื่อความหมาย Ops. ไร้ความหมาย
สื่อความหมาย (v.) meaningful Ops. ไร้ความหมาย
มีความหมาย (v.) be meaningful See also: be special, be significant Ops. หมดความหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.
You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits.คุณเป็นประเภทที่เห็นผู้หญิงเป็น ความสนุกประเภทใช้แล้วทิ้ง มากกว่าจะเห็นเป็นการ แสวงหารักที่มีความหมาย
Molly, boys that age only want one thing... and it ain't meaningful conversation.มอลลี่ ผู้ชายอายุสิบเก้า ต้องการแค่สิ่งเดียว และสิ่งนี้นไม่ใช่แค่การพูดคุย
And I look around and look for really meaningful signs that we're about to really change.ผมมองไปรอบๆ มองหาสัญญาณที่มีความหมาย ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงกันจริงๆ
You should give up your life only for meaningful things. Do you understand?คุณควรอุทิศชีวิตของคุณเพื่อสิ่งที่มีความหมายสิ เข้าใจบ้างรึยัง
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน
Into a meaningful whole- Great.และสร้างมันขึ้นเป็น อะไรซักอย่างที่มีความหมายเป็นชิ้นเป็นอัน ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งๆที่
I have more meaningful and worthwhile things to doฉันมีสิ่งต่างๆต้องทำมากมาย
Hey, it was meaningful with you.มันอาจจะสำคัญสำหรับคุณ มัน.. มัน..
It was meaningful with you.มันมีความหมายสำหรับคุณ
About as meaningful as a far in a wind storm.ก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย
No, what's ridiculous and offensive is that an entire family is lying in a morgue from a murder-suicide, and the last meaningful contact that the murderer had was with you.ไม่, มันไร้สาระหรือไม่ดีอย่างไรละ. คือทั้งครอบครัวต้องไปนอนอยู่ในห้องดับจิต จากการฆ่าตัวตาย

meaningful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun

meaningful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
意味ありげ;意味有りげ[いみありげ, imiarige] (adj-na) meaningful
意味をなす[いみをなす, imiwonasu] (exp,v5s) to make sense; to be meaningful
意味情報[いみじょうほう, imijouhou] (n) {ling} semantic information; meaningful information
意味深い[いみぶかい(uK), imibukai (uK)] (adj-i) (See 意味深) deeply meaningful
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P)
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain

meaningful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกโรโกเต[adj.] (kōrōkōtē) EN: not meaningful FR:
เป็นแก่นสาร[adj.] (pen kaensān) EN: meaningful ; substantial FR:

meaningful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigkeit {f}meaningfulness
aussagefähig {adj}meaningful
bedeutungsvoll {adv}meaningfully
viel sagend; vielsagend [alt] {adj}meaningful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meaningful
Back to top