ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notwithstanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notwithstanding*, -notwithstanding-

notwithstanding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notwithstanding (prep.) อย่างไรก็ตาม See also: ทั้งๆ ที่, แม้ว่า Syn. despite, on the other hand, nonetheless
English-Thai: HOPE Dictionary
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless,yet
English-Thai: Nontri Dictionary
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your accent notwithstanding, you don't seem gay, so... are you crazy?แต่จากสำเนียงของคุณ คุณดูไม่เหมือนพวกเกย์ งั้น... คุณเพี้ยนหรือเปล่า?
I'd like you to hear my offer, notwithstanding.ผมอยากได้ยินคุณรับข้อเสนอของผม อย่างไรก็ตาม
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก
Wormholes notwithstanding, it's as if our Hawaiian warrior just appeared from some other time period.จะมีรูหนอนหรือไม่ก็ตาม ดูเหมือนนักรบฮาวายของเรา โผล่มาจากยุคอื่น
Legality notwithstanding, why would someone willingly keep these animals as pets?ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำไมบางคนถึงตั้งใจเก็บ สัตว์พวกนี้ไว้เป็นสัตว์เลี้ยง
And quantum physics notwithstanding, he can't be in two places at once.กฏควอนตัมฟิสิกส์ไม่อาจฝืนได้ เขาไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันสองที่

notwithstanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P)
乍らも[ながらも, nagaramo] (prt) (uk) though; notwithstanding; although; (P)
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P)

notwithstanding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notwithstanding
Back to top