ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

likely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *likely*, -likely-

likely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
likely (adj.) ท่าทางดูดี Syn. promising
likely (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าเป็นจริง Syn. plausible
likely (adv.) เป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นไปได้ Syn. probably
likely (adj.) เป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม Syn. probable
likely (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. suitable, appropriate
English-Thai: HOPE Dictionary
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
English-Thai: Nontri Dictionary
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีโอกาส (v.) be likely See also: could Syn. ได้โอกาส Ops. หมดโอกาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน
As a wicket, likely to vent spiteful by midday, I think. Er...โดยเที่ยงวันฉันคิดว่า ลูกกลิ้ง แสง
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน
This is most likely the work of Li Mo Chou.ดูท่านี่จะเป็นฝีมือของหลี่มกโช้ว.
A likely story.เหมือนแต่งเรื่องขึ้นมาเลย
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน
Here's one as good as any you're likely to find.ไม่มีที่ไหน ดีกว่าที่นี่แล้ว
They're most likely Chitrali nomads. not to worry. did you say sit?ตามไปได้ไม่ไกลหรอก ไม่ต้องสนใจ นายบอกมัน ให้นั่งลงเหรอ?
"I'll most likely kill you in the morning.""แต่ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น"
I'll most likely kill you in the morning.""ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น"
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า?
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม?

likely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保不住[bǎo bu zhù, ㄅㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 保不住] most likely; more likely than not; may well
保不定[bǎo bù dìng, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 保不定] more likely than not; quite possible; on the cards
保不齐[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 保不齐 / 保不齊] more likely than not; quite possible; on the cards
不至于[bù zhì yú, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄩˊ, 不至于 / 不至於] cannot go so far; be unlikely
容易[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 容易] easy; likely; liable (to)
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, 危若朝露] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day

likely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped)
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur)
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P)
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb)
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb)
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to
可能性が低い[かのうせいがひくい, kanouseigahikui] (exp,adj-i) unlikely; improbable
可能性が高い[かのうせいがたかい, kanouseigatakai] (exp,adj-i) very likely; very probable; (P)
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp,adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable
可能性の高い[かのうせいのたかい, kanouseinotakai] (exp,adj-i) (See 可能性が高い) very likely; very probable
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur)
思い当たるふしがある;思い当たる節がある[おもいあたるふしがある, omoiatarufushigaaru] (exp) to have something (likely) come to mind
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P)
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P)
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse)

likely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[adv.] (āt ; ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps FR: possible ; peut-être
ดูเหมือนจะ[X] (dūmeūoen ja) EN: likely FR:
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely FR: ressembler
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ไม่น่าจะ[v. exp.] (mai nā ja ) EN: not likely (to) ; unlikely (to) FR: ne devrait pas
มีแนวโน้ม[adj.] (mī naēonōm) EN: prone ; likely FR: enclin à
มีโอกาส[v. exp.] (mī ōkāt) EN: be likely ; could ; have the opprtunity to ; have the chance to FR: avoir l'occasion ; avoir l'opportunité
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably FR: probablement ; vraisemblablement
น่า- ; น่า[pref. (adj.)] (nā- ; nā -) EN: fit for ; worthy ; likely FR: digne de ; qui mérite de ; qui pousse à
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าจะเป็น[v. exp.] (nā ja pen) EN: be probable ; be likely ; ought to be ; should be ; it's probabbly FR:
เป็นได้[adv.] (pendāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīt) EN: unlikely ; improbable FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja p) EN: unlikely ; improbable FR: improbable
ไม่น่าเป็นไปได้[adj.] (mai nā pen ) EN: not feasible ; unlikely FR: infaisable ; irréalisable

likely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely
geeignet; fähig; begabt {adj}likely
wahrscheinlich; voraussichtlich; glaubhaft {adj} | wahrscheinlicher | am wahrscheinlichstenlikely | likelier | likeliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า likely
Back to top