ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moreover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moreover*, -moreover-

moreover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moreover (adv.) ยิ่งกว่านั้น See also: จากนั้น Syn. also furthermore, further, in addition, besides
English-Thai: HOPE Dictionary
moreoveradv. นอกจากนั้น,อนึ่ง., Syn. besides
English-Thai: Nontri Dictionary
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ำร้าย (conj.) moreover See also: in addition, furthermore Syn. ยิ่งไปกว่านั้น
มิหนำซ้ำ (conj.) moreover See also: besides, furthermore, in addition
ยิ่งกว่านั้น (conj.) moreover See also: furthermore Syn. อีกทั้ง
อีกทั้ง (conj.) moreover See also: furthermore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, the Fae can co-exist with the humans peacefully as equals, and moreover we should.ฟังนะ เฟอยู่กับมนุษย์ได้ อย่างสงบและเท่าเทียม มันควรเป็นแบบนั้น
Moreover ... She's with her husband.สามีเดินไปด้วยก็ดีแล้วละ
Moreover the thing is ...ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้
Moreover this management you also agreed onยิ่งไปกว่านั้น ท่านประธานก็เห็นด้วย
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก
Exactly. Moreover, the Palace Emissary is His Royal Highness's uncle.ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ท่านอำมาตย์ ก็เป็นถึงท่านลุงขององค์รัชทายาท
Moreover, his character is already well-stalked by the police.ยิ่งกว่านั้น,ตำรวจก็รู้จักเค้าเป็นอย่างดี
Moreover, why are you going to extremes just for a suitcase?เดี๋ยวยังไม่จบ, ทำไมคุณถึงให้ความสนใจมากขนาดนี้ มันก็แค่กระเป๋าเดินทางใบหนึ่งเท่านั้น?
Moreover, didn't they say stealing books can be forgiven?ยิ่งไปกว่านั้น เขาว่าการขโมยหนังสือเป็นสิ่งที่ให้อภัยกันได้ไม่ใช่หรือ
It's not an easy chore either. Moreover, I have to prepare for the selection trials. I'll be very busy.งานบ้านก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้นนะ ชั้นยังต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งอีก มันทำให้ชั้นยุ่งมากเลย
Moreover, you don't have the details.ยิ่งกว่านี้, นายไม่ละเอียดอ่อน
Moreover, I did not save your daughter because I wanted compensation.ยิ่งกว่านั้น, ผมไม่ได้ช่วยลูกสาวท่าน เพราะต้องการเงินชดเชย.

moreover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, 且] further; moreover
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
[yìn, ˋ, 憖] injured; moreover; preferably
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 况 / 況] moreover; situation
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition

moreover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P)
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)

moreover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
และ[conj.] (lae) EN: and ; in addition ; moreover FR: et
มิหนำซ้ำ[adv.] (minamsam) EN: moreover FR:
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
ซ้ำสอง[X] (sam søng) EN: again ; once more ; moreover FR: une fois encore
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moreover
Back to top