ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remarkable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remarkable*, -remarkable-

remarkable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remarkable (adj.) น่าสังเกต See also: น่าคิด Syn. noticeable
remarkable (adj.) ไม่ธรรมดา See also: ประหลาด Syn. surprising, unusual
remarkableness (n.) ความโดดเด่น See also: ความไม่ธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
English-Thai: Nontri Dictionary
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นหน้าเป็นตา (adj.) remarkable See also: outstanding, notable Syn. เด่น, โดดเด่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
I met some remarkable people in India.ผมพบคนที่น่าสนใจในอินเดีย
To better explain the events of the last 48 hours is the leader of the scientific team that made this remarkable discovery Dr. David Drumlin, specialที่ดีกว่าการอธิบายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา 48 ชั่วโมง เป็นผู้นำของทีม ทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้การค้นพบที่น่าทึ่งนี้
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก
You have a remarkable family, King Mongkut.You have a remarkable family, King Mongkut.
She has a remarkable talent, Mr. Hagen.เธอมีความสามารถจังเลย
It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity.รูปแบบความรักช่างไม่ต่างอะไรกับความเสียสติ
You write with such remarkable ease I wonder you need me at all.คุณเขียนได้สบายๆ คงไม่ต้องให้ผมช่วยแล้วล่ะ
And I think you are being a very remarkable father to himและผมคิดว่าคุณเป็น พ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเขานะ
My goodness, what a remarkable legacy.ช่างเป็นตำนานที่น่าจดจำจริงๆ
I've just seen a young player. I think he's a remarkable talent.คือผมไปเจอนักบอลคนหนึ่ง ฝีเท้าเขาไม่เลว

remarkable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, 瑰宝 / 瑰寶] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, 不平常] remarkable; remarkably; unusual
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, 出色] remarkable; outstanding
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about

remarkable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
格段[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P)
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)

remarkable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
แสนสวย[adj.] (saēn sūay) EN: remarkable FR: d'une extrême beauté ; magnifique ; remarquable
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

remarkable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Merkwürdigkeit {f}remarkableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remarkable
Back to top