ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venus*, -venus-

venus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Venus (n.) เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus (n.) ดาวศุกร์ See also: ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
English-Thai: HOPE Dictionary
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
venus's-flytrap(วี'เนิสซไฟล'แทรพ) n. พืชจับแมลงจำพวกหนึ่ง, Syn. Venus flytrap
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง
ดาวประกายพรึก (n.) Venus See also: evening star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง
ดาวประกายพรึก (n.) Venus See also: evening star, morning star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวพระศุกร์
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง
ดาวประกายพรึก (n.) Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง
ดาวประจำเมือง (n.) Venus See also: evening star, morning star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์
ดาวพระศุกร์ (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก
ดาวศุกร์ (n.) Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง
ประจำเมือง (n.) Venus See also: evening star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก
ศุกร์ (n.) Venus Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวประกายพรึก, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Venus of Today and the Thinker of Tomorrow.วีนัส ของวันนี้ และ ทิคเคอร์ ของวันพรุ่งนี้
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม
Well, Niki said you were Russia's answer to the Venus de Milo.ดีนิกิบอกว่าคุณมีคำตอบของรัสเซียที่จะวีนัสเดอไมโล
It was a whole planet called Venus which should be over there soon.โลกทั้งโลกที่เรียกว่าดาวศุกร์ ซึ่งควรจะไปที่นั่นในเร็ว ๆ นี้
I always wanted to make love to the Venus de Milo.ฉันฝันอยากจะอึ๊บกับ รูปปั้น วีนัส เดอ มีโล มาตลอด
I just came by to feed my venus flytrap.เพื่อน ฉันแค่มารดน้ำ ให้ต้นกาบหอยแคง
This piano, those sconces that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David that also has your face.เปียโนนี่ด้วย... โถงนั่นด้วย ทรายซิสเตอร์นั่นด้วย..
You're acting like I'm a venus flytrap.คุณทำยังกับว่าฉันเป็นวง Venus Flytrap
I'm serious, Spence. Turns out Newhoff and his daughter Aren't exactly Venus and Serena,จริงๆนะ นิวฮอฟกับลูกสาว ไม่ใช่วีนัส กับเซเรน่า
I get it that men and women are different and Venus and Mars and all that stuff, but I do not understand how you-- whoa, whoa, whoa, whoa.ดาวอังคารกับดาวศุกร์ อะไรทำนองนั้น แต่ฉันไม่เข้าใจ ว่าคุณ-- เดี๋ยวๆๆๆ หยุดพูดก่อน
Like a Venus fly trap?เหมือนกับต้นกาบหอยแครงเหรอ?
Maybe Lou has lost too much money at the Venus Casino.บางที ลู เสียเงินมากมายให้กับคาสิโน

venus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 媊] planet Venus in the morning
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, 维纳斯 / 維納斯] Venus (mythology, Greek goddess of love)
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, 金星] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc)
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿弗洛狄忒] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿芙罗狄忒 / 阿芙羅狄忒] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus
爱神[ài shén, ㄞˋ ㄕㄣˊ, 爱神 / 愛神] God of Love (in translation); Venus; Eros
金星人[jīn xīng rén, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, 金星人] Venusian (person from Venus)

venus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams)
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite)
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma)
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) evening star; Venus
美之主貝[びのすがい;ビノスガイ, binosugai ; binosugai] (n) (uk) Mercenaria stimpsoni (species of Venus clam)
金星[きんぼし, kinboshi] (n,adj-no) Venus (planet)
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse
ビーナス(P);ヴィーナス(P);ウェヌス[, bi-nasu (P); vi-nasu (P); uenusu] (n) Venus; (P)
ビーナスピー[, bi-nasupi-] (n) {comp} VENUS-P
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough)
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P)
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビーナスピー[びーなすぴー, bi-nasupi-] VENUS-P

venus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวพระศุกร์[n. exp.] (dāo Phra Su) EN: Venus FR: Vénus
ดาวประจำเมือง[n.] (dāoprajamme) EN: evening star ; Venus FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n.] (dāoprakāiph) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n.] (dāorung) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาวศุกร์[n. prop.] (Dāosuk ) EN: Venus FR: Vénus
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) EN: surf clam ; short necked clam ; carpet clam ; Venus shell ; baby clam ; clams FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
โลกพระศุกร์[X] (lōk Phra Su) EN: Venus (planet) FR: Vénus (planète) [f]
เนินสวรรค์[n. exp.] (noēn sawan ) EN: pubic mound ; Mound of Venus FR:
เนินสวาท[n. exp.] (noēn sawāt) EN: pubic mound ; Mound of Venus FR:
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūan) EN: Venus ; evening star FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
ศุกร์[n. prop.] (Suk ) EN: Venus FR: Vénus
วีนัส[n. prop.] (Wīnas = Wīn) EN: Venus FR: Vénus
เซเรน่า วิลเลี่ยมส์[n. prop.] (Wīnas Willī) EN: Venus Williams FR: Venus Williams
เอื้องดอกมะขามลำยาว[n. exp.] (eūang døk m) EN: Dendrobium venustum FR: Dendrobium venustum
กาหลาถ้วย[n. exp.] (kālā thūay) EN: Etlingera venusta FR: Etlingera venusta
การกระจายรายได้[n. exp.] (kān krajāi ) EN: income distribution ; distribution of income FR: distribution des revenus [f]
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[n. exp.] (khwām leūam) EN: differences in income FR: différence de revenus [f]
มีรายได้[v. exp.] (mī rāidāi) EN: earn ; make money FR: gagner de l'argent ; gagner ; avoir des revenus
มีรายได้น้อย[v. exp.] (mī rāidāi n) EN: FR: avoir de faibles revenus
มีรายได้สูง[v. exp.] (mī rāidāi s) EN: FR: avoir des revenus élevés
มีรายได้ต่ำ[v. exp.] (mī rāidāi t) EN: FR: avoir de faibles revenus
พวงแสด[n.] (phūangsaēt) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine ; Pyrostegia venusta FR: Pyrostegia venusta
รายได้อื่น[n. exp.] (rāidāi eūn) EN: other income FR: autres revenus
รายได้อื่น ๆ = รายได้อื่นๆ[n. exp.] (rāidāi eūn-) EN: other income FR: autres revenus
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidāi thuk) EN: earnings of any kind FR: tous les types de revenus
เสลาดำ[n. exp.] (salao dam) EN: Lagerstroemia venusta FR: Lagerstroemia venusta
สร้างรายได้[v. exp.] (sāng rāidāi) EN: make money FR: générer un revenu ; tirer des revenus
สร้างรายได้จาก[v. exp.] (sāng rāidāi) EN: FR: tirer des revenus de
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]

venus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Venus {f} [astron.]Venus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venus
Back to top