ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hesperus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hesperus*, -hesperus-

hesperus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Hesperus (n.) ดาวประจำเมือง See also: ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน) Syn. evening star
English-Thai: HOPE Dictionary
hesperusn. ดาวพระศุกร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom says it's like the wreck of the Hesperus in here, which I don't really get what that is.แม่ชอบพูดว่าที่นี่เหมือนซากเฮสเพอรัส ผมเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
The Hesperus is a ship that sank a long time ago, bud.เฮสเพอรัสคือชื่อเรือที่จมไปนานแล้ว หนุ่มน้อย
Our first item, the amulet of Hesperus.สินค้าชิ้นแรก เครื่องรางแห่งเฮอพีรัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hesperus
Back to top