ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unloved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unloved*, -unloved-

unloved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unloved (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, unaccepted, scorned

unloved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unloved
Back to top