ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unaccepted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unaccepted*, -unaccepted-

unaccepted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unaccepted (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, scorned, unloved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unaccepted
Back to top