ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antipathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antipathy*, -antipathy-

antipathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
antipathy (n.) สิ่งที่เกลียดชัง
English-Thai: HOPE Dictionary
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
English-Thai: Nontri Dictionary
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antipathyความชัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

antipathy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
核アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage
虫が好かない[むしがすかない, mushigasukanai] (exp) disliking; having an antipathy to
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P)
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity
抵抗感[ていこうかん, teikoukan] (n) antipathy; reluctance; resistance
毛嫌い[けぎらい, kegirai] (n,vs) antipathy; prejudice
瞋;嗔[しん, shin] (n) {Buddh} (See 瞋恚) dosa (ill will, antipathy)
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) {Buddh} dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger

antipathy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antipathy
Back to top