ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scorned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scorned*, -scorned-

scorned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scorned (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, unaccepted, unloved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scorned
Back to top