ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distaste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distaste*, -distaste-

distaste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distaste (n.) ความรังเกียจ Syn. aversion
distasteful (adj.) เป็นที่น่ารังเกียจ See also: ที่ไม่ชอบ Syn. unpleasant, offensive
English-Thai: HOPE Dictionary
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion,dislike ###A. liking,taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
English-Thai: Nontri Dictionary
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are the two of you so shortsighted that you would allow your distaste of me to impair your ability to run this firm?เพราะคุณสองคน คาดไม่ถึง นั่นคุณถึงจะได้รับอนุญาต การรังเกียจจากฉัน ทำให้เสียความสามารถของคุณ เพื่อให้ได้งานบริษัทนี้เหรอ
I have a dislike... more of a distaste of...ฉันรังเกียจต้นไม้ ออกจะขยะแขยงเลย
By having a night of distasteable sex with someone that you care absolutely nothing about.โดยการมีเซ็กส์อย่างถึงพริกถึงขิง... ...กับใครบางคนที่ห่วงใยต่อคุณอย่างจริงใจ
I find it distasteful to even contemplate the horror facing all those on board.ข้าไม่ชอบขี้หน้าไอ้พวกปิศาจห้าร้อย ที่คอยรังควานข้าอยู่นอกทะเลนั่นสักคน
But I find it somewhat distasteful to be given credit for work that's not mine.แต่ฉันว่ามันน่าเบื่อ งานพวกนั้นมันไม่เหมาะกับฉัน
Killing is distasteful to me.การฆ่าไม่ใช้สิ่งที่น่ารังเกลียด... ! ดูอย่างผม
Mom, you could at least make an attempt to mask your distaste.แม่คะ อย่าทำหน้าไม่พอใจอย่างนั้นเลยคะ
Most distasteful.เกิดความไม่พอใจเป็นอันมาก
Well, I happen to find it distasteful when mutton is dressed as lamb.ฉันว่ามันน่ารังเกียจ เมื่อพวกงี่เง่าทำเป็นเหมือนลูกแกะน้อย
Let's just say it's an acquired distaste.เป็นความไม่ชื่นชอบ จากประสบการณ์น่ะ
Beau Randolph is distasteful, of course, but...บัวร์ แลนดอล์ฟ น่ารังเกียจค่ะ แน่นอน แต่... ..
Call me old-fashioned, but I find that line of work rather distasteful.แต่ฉันเห็นว่า งานประเภทนั้นมันน่ารังเกียจ

distaste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness

distaste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]
ความรังเกียจ[n.] (khwām rangk) EN: dislike ; distaste FR:
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike ; be averse to ; have a distaste for FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer ; détester
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
อย่างน่ารังเกียจ[adv.] (yāng nā ran) EN: nastily ; distastefully FR:

distaste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerwille {m} (gegen)distaste (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distaste
Back to top