ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leaving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leaving*, -leaving-

leaving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leaving (n.) การออกไป See also: การจากไป Syn. departure, going
leaving (adj.) ที่ออกจากสถานที่ Syn. departing Ops. incoming
leaving (n.) การจากกัน See also: การอำลา, การแยกจากกัน, การตาย Syn. departure Ops. arrival
leavings (n.) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ) See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้ Syn. leftovers, remnants
English-Thai: HOPE Dictionary
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ,ขยะ, Syn. scrap
English-Thai: Nontri Dictionary
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not leaving here without a jobฉันจะไม่ไปจากที่นี่โดยไม่ได้งาน

leaving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
海禁[hǎi jìn, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 海禁] prohibition on entering or leaving by sea
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
去取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, 去取之间 / 去取之間] undecided between taking and leaving

leaving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
万年床[まんねんどこ, mannendoko] (n) leaving a bed unmade
下向[げこう, gekou] (n,vs) leaving the capital
下国[げこく, gekoku] (n,vs) leaving for the provinces
下殿[げでん, geden] (n) leaving the palace
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied
出た所勝負[でたとこしょうぶ, detatokoshoubu] (n) leaving a matter to chance
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
割愛[かつあい, katsuai] (n,vs) giving something up reluctantly; omitting; leaving out; sparing
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished
彼方任せ;貴方任せ;あなた任せ[あなたまかせ, anatamakase] (exp) leaving everything to Buddha's providence; depending on others; leaving things to others
慰留[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
据え置き(P);据置き[すえおき, sueoki] (n) deferment (e.g. of savings); leaving (a thing) as it stands; (P)
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise)
放し[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っ放し) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use
放任[ほうにん, hounin] (n,vs,adj-no) noninterference; leaving something to take its own course; giving someone a free hand with something; (P)
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P)
脱党[だっとう, dattou] (n,vs) defection from or leaving a (political) party
蚊帳の外[かやのそと, kayanosoto] (exp) leaving out of an event; treating as an outsider (lit
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P)
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market)
退勤[たいきん, taikin] (n) leaving work; clockout
退校[たいこう, taikou] (n,vs) leaving school; expulsion (from school)
退院[たいいん, taiin] (n,vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs)

leaving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
การลาจาก[n. exp.] (kān lā jāk) EN: leaving FR:
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk) EN: leaving ; departure FR: départ [m] ; sortie [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk ) EN: leaving hospital FR: sortie de l'hôpital [f]
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā w) EN: wai when greeting and leaving FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขอตัวกลับก่อน(นะ)[xp] (khøtūa klap) EN: please excuse me (when leaving) FR: désolé mais il faut que j'y aille

leaving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leaving
Back to top