ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withdrawal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withdrawal*, -withdrawal-

withdrawal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
English-Thai: HOPE Dictionary
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การยกเลิก (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม
การเพิกถอน (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
ใบเบิก (n.) withdrawal slip See also: bill of lading Syn. ใบเบิกของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening.เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch.เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card.ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต
We've seen her through withdrawal before.เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย
He's going crazy for the withdrawal symptoms of Gum Jan Di.การที่เขาขาด กึม จันดี จะทำให้เขาเป็นบ้า
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน
ATM footage showed Daniel trying to make a maximum withdrawal about four weeks ago.ภาพจากกล้องเอทีเอ็ม แดเนียลกำลัง ถอนเงินทั้งหมดเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน
[Account Total 171,155, Available for Withdrawal 171,155][บัญชีรวม 171,155, ถอนออกได้ 171,155]

withdrawal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market)
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P)
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P)
離脱[りだつ, ridatsu] (n,vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P)
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing

withdrawal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn fø) EN: withdrawal of an action FR:
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ng) EN: withdrawal of money FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tū) EN: withdrawal FR:
การถอนตัว[n.] (kān thøntūa) EN: withdrawal FR: retrait [m]
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (khā thøn ng) EN: withdrawal fee FR:
กดเงิน[v. exp.] (kot ngoen) EN: make a withdrawal from an ATM FR: retirer de l'argent d'un distributeur
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ถอนเงิน[v.] (thønngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check FR: retirer de l'argent ; décaisser

withdrawal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withdrawal
Back to top