ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

removal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *removal*, -removal-

removal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
removal (n.) การเคลื่อนย้ายได้ See also: การถอนออก, การย้ายออก Syn. dismissal, discharge, extraction
removal van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van, furniture van
English-Thai: HOPE Dictionary
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
removalการยักย้าย, การถอดถอน, การย้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Removalการกำจัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าย้ายถอน (n.) cost of removal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร
If the governors desire my removal I will, of course, step aside.ถ้าคณะกรรมการต้องการ ผมจะไป เพื่อหลีกทางให้
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา
Why'd your department assign inmates on PI to do a toxic mold removal project?ทำไมแผนกคุณถึงสั่งให้นักโทษไปทำงานพีไอ เรื่องกำจัดเชื้อราที่เป็นพิษ
Now, Troy, the removal of the shirt is one of the hottest moments - when you know soon you'll be skin on skin, chest on chest, lips on lips.เอาล่ะทรอย คราวนี้ถอดเสื้อออกช้าๆ ให้ดูเร่าร้อนสุดๆ แล้วรู้สึกถึง เนื้อแนบเนื้อ อกชิดอก
You used a vehicle removal truck to stage the Blower-Draper death and incinerated an old man in his own house.คุณใช้รถบรรทุก และยังเผาคนแก่ในบ้านของเขาเอง
And isn't it true that two of your own employees operate the vehicle removal service for the council?มันไม่จริงเหรอ ลูกจ้างของคุณสองคน บริการขนย้ายรถยนต์\ในเมืองนี้
Nevertheless, you could have utilized the vehicle removal truck for your own ends.ยังไงคุณก็ยังใช้ประโยน์จากการเป็นเจ้าของรถที่ใช้เคลื่อนย้ายรถ
It speeds up the removal of thallium from the body, but he's too sick to swallow it, so they had to insert a feeding tube.มันช่วยเร่งการขจัดแธลเลียมออกจากร่างกาย แต่เขากลืนมันไม่ไหว, เราเลยต้องให้ยาผ่านสายยางให้เขา
Finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด
Then would you say that his... removal from the situation has been a net benefit, or a detriment?งั้นคุณจะบอกว่านั่นเป็น... ลบ \ N จากสถานการณ์ ได้รับผลประโยชน์สุทธิ หรือเสียหายหรือไม่

removal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei
指定解除[していかいじょ, shiteikaijo] (n) delisting; removal of a designation
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
消雪[しょうせつ, shousetsu] (n,vs) snow melting (usu. a system or device); snow removal
灰汁抜き;あく抜き[あくぬき, akunuki] (n,vs) removal of astringent taste (e.g. by cooking)
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P)
美白美人[びはくびじん, bihakubijin] (n) beautiful white-skinned lady (usu. wrt to freckle removal and skin whitening products)
自然分離[しぜんぶんり, shizenbunri] (n) avulsion (e.g. removal of land by the action of water)
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism)
陰面消去[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep
刈除[がいじょ;かいじょ, gaijo ; kaijo] (n,vs) removal; cut off; mowing
剔出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
自己抜糸[じこばっし, jikobasshi] (n,vs) (See 抜糸) self-removal of stitches (esp. of pets, animals); self-extraction of sutures
除塩[じょえん, joen] (n,vs) salt removal; desalination
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal

removal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำจัด[n.] (kān kamjat) EN: disposal ; elimination ; removal FR: élimination [f]
การกำจัดสนิม[n. exp.] (kān kamjat ) EN: rust removal FR: élimination de la rouille [f]
การเคลื่อนย้าย[n.] (kān khleūoe) EN: removal ; transfer ; transportation ; movement ; flow FR: transfert [m] ; flux [m]
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøtthø) EN: removal from office ; impeachment FR:
ค่าย้ายถอน[n. exp.] (khā yāi thø) EN: cost of removal FR:
ลบรอยสัก[X] (lop røi sak) EN: tattoo removal FR:

removal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filterausbau {m}filter removal
Wärmeabfuhr {f}heat removal
Nährstoffentzug {m}nutrient removal
Oophorektomie {f}; Entfernung eines Eierstockes [med.]oophorectomy; removal of an ovary
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping
Abgangskontrolle {f}removal control
Ausziehwerkzeug {n}removal tool
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "")

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า removal
Back to top