ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crystalline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crystalline*, -crystalline-

crystalline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crystalline (adj.) เหมือนผลึก
crystalline lens (n.) เลนส์ตา (อวัยวะ)
English-Thai: HOPE Dictionary
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
English-Thai: Nontri Dictionary
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crystalline๑. -ผลึก๒. สารผลึก๓. เนื้อผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystalline lensแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
crystalline lensเลนส์ตา, ดู eye lens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำตาลกรวด (n.) crystalline sugar See also: rock sugar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now we compare the crystalline powder's chemical composition with a list of known products.ตอนนี้เราเปรียบเทียบองค์ประกอบ ทางเคมีของผลึกแป้ง กับรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เรามี
Well, crystalline structure's intact.อืม โครงสร้างทางผลึกยังปกติดี
In a fine crystalline form called selenite--ในรูปผลึกที่เรียกว่าเซเรไนต์
No but it makes sense to ask ourselves what processes might result in crystalline calcium oxalate.ไม่ แต่กระตุ้นให้เราอยากรู้ต่อ ว่ามีกระบวนการอะไร ที่มีผลจากการตกผลึกของ แคลเซียมอ็อกซาเลต
It's crystalline in structure.มันเหมือนโครงสร้างเป็นผลึก
Now, bone is an ideal surface for crystalline solute particles to adhere and grow.กระดูกเป็นผิวหน้า ที่ผลึกใช้ยึดอนุภาคที่เหนียวแน่นทนทาน
The ammonia gives way to crystalline hydrocarbons and breathable air.มีอากาศที่หายใจ พอเหมาะสำหรับองค์ประกอบชีวิต
(Amplified voice) And now the gem of the day, the magnificent pleasure cruiser the "crystalline."และตอนนี้ก็มาถึงเพชรน้ำงามของวันนี้ เรือเดินสมุทรที่แสนสง่างดงามล้ำค่า "เดอะคริสตัลไลน์"

crystalline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, 紫晶] amethyst (purple crystalline silicon dioxide)
晶状体[jīng zhuàng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 晶状体 / 晶狀體] lens; crystalline lens
晶状[jīng zhuàng, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, 晶状 / 晶狀] crystalline
结晶状[jié jīng zhuàng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, 结晶状 / 結晶狀] crystalline

crystalline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水晶体[すいしょうたい, suishoutai] (n) the crystalline lens (of the eye)
結晶性[けっしょうせい, kesshousei] (adj-f) crystalline
結晶構造[けっしょうこうぞう, kesshoukouzou] (n) crystal structure; crystalline structure
結晶片岩[けっしょうへんがん, kesshouhengan] (n) crystalline schist
結晶質[けっしょうしつ, kesshoushitsu] (n,adj-no) crystalline material; crystalline substance
結晶面[けっしょうめん, kesshoumen] (n) crystal plane; crystalline plane; crystal face
多結晶性[たけっしょうせい, takesshousei] (adj-f) (See 非結晶性) polycrystalline
完晶質[かんしょうしつ, kanshoushitsu] (adj-no,n) holocrystalline
竜脳[りゅうのう, ryuunou] (n) borneol (crystalline turpenoid alcohol)

crystalline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้วหิน[n.] (kaēohin) EN: crystalline quartz ; quartz FR: quartz [m]
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūa) EN: crystalline sugar ; rock sugar FR: sucre cristallisé [m]

crystalline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kristallglasur {f}crystalline glaze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crystalline
Back to top