ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limpid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limpid*, -limpid-

limpid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limpid (adj.) ชัดแจ้ง See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง Syn. lucid, clear
limpid (adj.) สงบ See also: เงียบ Syn. calm
limpid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, pellucid
English-Thai: HOPE Dictionary
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
English-Thai: Nontri Dictionary
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน

limpid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 清澄] limpid

limpid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water

limpid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
น้ำใส[n. exp.] (nām sai) EN: clear water ; limpid water FR: eau limpide [f] ; eau claire [f]
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through FR: transparent ; limpide
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded FR: clair ; limpide ; transparent
ใสเหมือนตาตั๊กแตน[X] (sai meūoen ) EN: crystal clear ; limpid FR: clair comme de l'eau de roche
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōng) EN: transparency FR: transparence [f] ; limpidité [f]
ความใสแจ๋ว[n.] (khwām saija) EN: FR: limpidité [f]
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear ; bright FR: clair ; limpide
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean FR: clair ; cristallin ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[adj.] (saijaeo) EN: transparent FR: limpide
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limpid
Back to top