ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deputy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deputy*, -deputy-

deputy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deputy (n.) ผู้รักษาการแทน See also: ตัวแทน, ผู้แทน Syn. ambassador, agent, representative, deputies
English-Thai: HOPE Dictionary
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
English-Thai: Nontri Dictionary
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลัด (n.) deputy See also: administrative assistant, deputy chief
ผู้ดูแลแทน (n.) deputy See also: substitute
ผู้รักษาการแทน (n.) deputy See also: substitute Syn. ผู้ดูแลแทน
รอง (n.) deputy See also: assistant
รองหัวหน้า (n.) deputy chief
รองคณบดี (n.) deputy dean See also: associate dean
รองผู้อำนวยการ (n.) deputy director
รองอธิบดี (n.) deputy director
รมช. (n.) deputy minister Syn. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (n.) deputy minister
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการ (n.) deputy secretary general
Dep. (abbr.) คำย่อของ deputy
dept (abbr.) คำย่อของ department หรือ deputy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My deputy Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}รองผู้อำนวยการของฉันนายเกรนเจอร์
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง
What? The FBI sent Deputy Directors out after illegal aliens?เอฟบีไอ ส่งผู้ช่วยมาทำคดีเล็ก ๆ เนี่ยนะ บอกหน่อยสิเพรสตั้น
Miss Cooper, I'm Deputy District Attorney Chris Caldwell.สวัสดีครับคุณคูปเปอร์ ผมชื่อคริส คาลด์เวล เป็นตัวแทนจากอัยการเขตครับ
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
Now I have to call a deputy to get your statement.เอาละ ฉันจะติดต่อตำรวจเพื่อออกใบดูแลผู้ป่วยให้คุณเอง
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
I'm just kicking it with Deputy Dawg, you know... talking women.ฉันก็แค่คุยเล่นกับตาผู้คุมนี่ แบบผู้หญิงถึงผู้หญิง
So I decided that it was cheaper to supply his deputy with evidence that we were bribing the chief.ผมก็เลยจัดการทำหลักฐานปลอม ส่งให้เจ้าหน้าที่ ..เพื่อให้เห็นว่าอธิบดีรับสินบน ประหยัดเงินที่เราจะเสีย เยอะ!

deputy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 二把手] deputy leader; the second-in-command
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 人民代表] deputy to People's Congress
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 副主任] deputy director; assistant head
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 副州长 / 副州長] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state
副书记[fù shū ji, ㄈㄨˋ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, 副书记 / 副書記] deputy secretary
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
次长[cì zhǎng, ㄘˋ ㄓㄤˇ, 次长 / 次長] deputy chief
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 副总理 / 副總理] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 副总裁 / 副總裁] vice-chairman; deputy director (of a company etc)
帮办[bāng bàn, ㄅㄤ ㄅㄢˋ, 帮办 / 幫辦] assist in managing; deputy
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
[chéng, ㄔㄥˊ, 丞] deputy
[zào, ㄗㄠˋ, 簉] deputy; subordinate; concubine
[fù, ㄈㄨˋ, 副] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs

deputy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
副使[ふくし, fukushi] (n) vice-envoy; deputy delegate
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
審議官[しんぎかん, shingikan] (n) Assistant Vice-Minister; Deputy Director-General; Councillor
教頭[きょうとう, kyoutou] (n) deputy head teacher; vice principal; (P)
部長代理[ぶちょうだいり, buchoudairi] (n) deputy section or department manager
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P)
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)

deputy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
นายอำเภออาวุโส[n. exp.] (nāi-amphoē ) EN: senior deputy district chief FR:
ปลัด[n.] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief ; lieutenant ; permanent secretary FR: adjoint [m] ; assistant [m] ; secrétaire permanent [m]
ปลัดอำเภอ[n. exp.] (palat ampho) EN: assistant district officer ; deputy district chief FR:
ปลัดจังหวัด[n. exp.] (palat jangw) EN: Deputy Provincial Governor ; Deputy Governor FR:
พระครูปลัด[n. exp.] (phrakhrū pa) EN: deputy provost FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:
ผู้ช่วยนายอำเภอ[n. exp.] (phū chūay n) EN: deputy sheriff FR:
ผู้รักษาการแทน[n. exp.] (phū raksākā) EN: deputy ; substitute FR:
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister FR:
รมช. (รัฐมนตรีช่วยว่าการ)[abv.] (rømøchø. (r) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองอธิบดี[n. exp.] (røng athibø) EN: deputy director ; deputy director-general FR:
รองอธิบดีกรม...[n. exp.] (røng athibø) EN: deputy director of the Department of ; deputy department director FR:
รองเลขาธิการ[n. exp.] (røng lēkhāt) EN: deputy secretary-general FR:
รองนายกฯ[n.] (røng nāyok) EN: Deputy Prime Minister FR:
รองนายกรัฐมนตรี = รองนายกฯ[n.] (røng nāyokr) EN: Deputy Prime Minister FR: vice-premier ministre [m]
รองนายกเทศมนตรี[n. exp.] (røng nāyok ) EN: deputy mayor FR: adjoint au maire [m] ; échevin [m] (Belg.)
รองปลัดกระทรวง[n. exp.] (røng palat ) EN: Deputy Permanent Secretary ; Deputy Permanent Under-Secretary of State FR:
รองปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Defence FR:
รองปลัดกระทรวงการคลัง[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance FR:
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs FR:
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Interior FR:
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Public Health FR:
รองปลัดเทศบาล[n. exp.] (røng palat ) EN: Deputy Municipal Clerk FR:
รองผู้อำนวยการ[n. exp.] (røng phū-am) EN: deputy director FR: directeur-adjoint [m]
รองผู้จัดการ[n. exp.] (røng phūjat) EN: assistant manager ; deputy manager FR:
รองรัฐมนตรี[n.] (røng rattha) EN: vice-minister ; deputy minister FR: vice-premier ministre [m]
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]
วังหลัง[n. exp.] (wang lang) EN: rear palace ; residence of the third deputy king FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deputy
Back to top