ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elderliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elderliness*, -elderliness-

elderliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elderliness (n.) ความแก่ Syn. oldness, old age

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elderliness
Back to top