ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

totaling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *totaling*, -totaling-

totaling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
totaling (n.) การบวก Syn. summing up, computing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า totaling
Back to top