ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

computing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *computing*, -computing-

computing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
computing (n.) การบวก Syn. summing up, totaling
computing (n.) การคำนวณ Syn. counting, calculation

computing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
累加器[lěi jiā qì, ㄌㄟˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧˋ, 累加器] accumulator (computing)
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 高速缓冲存储器 / 高速緩衝存儲器] cache (computing)
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, 客户端 / 客戶端] client (computing)
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 驱动程序 / 驅動程序] device driver (computing software)
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 分布式环境 / 分佈式環境] distributed environment (computing)
双核[shuāng hé, ㄕㄨㄤ ㄏㄜˊ, 双核 / 雙核] dual core (computing)
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 出错信息 / 出錯信息] error message (computing)
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, 日志 / 日誌] journal; log (computing)
宏病毒[hóng bìng dú, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 宏病毒] macro virus (computing)
镜像站点[jìng xiàng zhàn diǎn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, 镜像站点 / 鏡像站點] mirror (computing)
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, 并行计算 / 並行計算] parallel computing
唯读[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, 唯读 / 唯讀] read only (computing)
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 串处理 / 串處理] string processing (computing)
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 运作 / 運作] thread (computing); operation (e.g. business); operating

computing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートノミックコンピューティング[, o-tonomikkukonpyu-teingu] (n) {comp} autonomic computing
オンライン計算処理[オンラインけいさんしょり, onrain keisanshori] (n) {comp} online computing
グリッドコンピューティング[, guriddokonpyu-teingu] (n) {comp} grid computing
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P)
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing"
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] (n) {comp} scientific computing
自律コンピューティング[じりつコンピューティング, jiritsu konpyu-teingu] (n) {comp} autonomic computing
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system
エンドユーザーコンピューティング[, endoyu-za-konpyu-teingu] (n) {comp} end user computing; EUC
バファリン[, bafarin] (n) {comp} buffer-in (computing term); (P)
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
演算器[えんざんき, enzanki] (n) {comp} functional unit (e.g. in analog computing)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] scientific computing
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing)
演算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing)
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC

computing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation [f]
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation informatique [f] ; programmation [f]
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์[n. exp.] (witthayāsāt) EN: computer science ; computing science FR: informatique [f]

computing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsverstärker {m}computing amplifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า computing
Back to top