ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

besides

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *besides*, -besides-

besides ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
besides (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งไปกว่านี้
besides (adv.) นอกจากนี้...แล้วยังมี See also: มิหนำซ้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นเสียแต่, เว้นแต่
นอกจากนี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond Syn. ยิ่งไปกว่านี้
นอกเหนือจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than
นอกเหนือจากนี้ (conj.) besides See also: in addition, moreover, apart from that
ยิ่งไปกว่านี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond
เว้นเสียแต่ (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นแต่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who have they got besides good groundkeepers?ที่มีพวกเขาได้รับ groundkeepers ที่ดีนอกเหนือจาก?
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น!
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง
There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil.มันยังมีพลัง อำนาจอีกหลายอย่างบนโลกนี้ โฟรโด นอกเหนือจากอำนาจความชั่วร้าย
They're always assholes and shit but besides that they're still fucking there to take care of you.แต่อีกด้านนึงเค้าก็คอยดูแลแกอยู่
I have a few other things going on in my life besides you, you know.ฉันมีเรื่องอื่นๆ คอยให้คิดถึงเวลาอยู่ข้างๆ คุณน่ะ คุณก็รู้
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา
He has so many women, besides you!นอกจากคุณแล้ว เขายังมีผู้หญิงอื่นอีกมากมาย
So, what else do you do besides torture people?แล้วทำไรมั่งนี่ นอกจากชอบทรมานคนอื่นเล่น

besides ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone

besides ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P)
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time
外に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P)
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that

besides ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
แถมยัง[adv.] (thaēm yang) EN: besides FR: en outre
แถมยังอวดดีนัก[X] (thaēm yang ) EN: and arrogant besides FR:
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า besides
Back to top