ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*title*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น title, -title-

*title* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyancing
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyance
entitle (vt.) ให้สิทธิ Syn. authorize, empower, permit
entitle (vt.) ตั้งชื่อ See also: ขนานนาม, ให้ชื่อ Syn. name, term, title
entitle to (phrv.) ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง
entitlement (n.) สิทธิ See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม Syn. privilege
mistitle (vt.) เรียกชื่อผิด Syn. misname, misterm
mistitle (vt.) ใส่ชื่อผิด Syn. misterm
subtitle (n.) คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์ See also: คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์
subtitle (n.) หัวข้อย่อย See also: หัวข้อรอง Syn. caption, heading
subtitle (vt.) บรรยายไว้ข้างล่างในภาพยนตร์
subtitle (vt.) เขียนหัวข้อย่อย See also: เขียนหัวข้อรอง
title (n.) ชื่อเรื่อง See also: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก Syn. name
title (n.) หัวเรื่อง
title (n.) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
title (n.) ตำแหน่งชนะเลิศ See also: ตำแหน่งแชมป์ Syn. championship
title (n.) กรรมสิทธิ์ See also: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ Syn. ownership, right
title (vt.) ทำให้มีชื่อเรื่อง See also: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ Syn. entitle
title (vt.) เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ
title deed (n.) โฉนดที่ดิน
title holder (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. conqueror, master, paragon, vanquisher, victor, winner Ops. loser
title page (n.) ปกด้านในของหนังสือ
title role (n.) บทบาทสำคัญ
titled (adj.) ซึ่งมียศตำแหน่ง
titleholder (n.) ผู้มีตำแหน่ง See also: ผู้มีบรรดาศักดิ์
titles (n.) คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
title barแถบชื่อ (แฟ้มข้อมูล) หมายถึง แถบยาวที่ส่วนบนของวินโดว์ เป็นที่ใช้บอกชื่อแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในวินโดว์นั้นหรือชื่อของงานที่เราสร้างขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดชื่อให้ไว้ แถบชื่อเรื่องนั้นจะพิมพ์คำว่า Untitled เอาไว้ให้รู้ว่ายังไม่ได้กำหนดชื่อใด ๆ ให้ และจะต้องตั้งชื่อเมื่อต้องการบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลภายหลัง
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
title pagen. ปกในของหนังสือ,แผ่นปะหน้าของหนังสือ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์,มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
English-Thai: Nontri Dictionary
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
title(n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
titlesหลักกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
under different titlesโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subtitleชื่อรอง เป็นส่วนขยายชื่อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Titleชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกโฉนด (v.) issue a title deed
ขุน (n.) titled official See also: nobleman
คำนำหน้า (n.) title
ชื่อ (n.) title See also: heading Syn. ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง (n.) title See also: heading Syn. ชื่อ
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
พระนามาภิไธย (n.) title See also: designation
พระราชาคณะ (n.) clerical title
มหา (n.) title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in all
ราชทินนาม (n.) title conferred by the king
หลวง (n.) title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood
หัวเรื่องย่อย (n.) sub-title Syn. หัวข้อย่อย Ops. หัวเรื่องใหญ่
ออกญา (n.) title above Phra See also: Phraya Syn. พระยา
เอกสารสิทธิ์ (n.) title deed See also: certificate of ownership
แม่ (pron.) title used in front of girl or woman
โฉนด (n.) title deed See also: title deed to a piece of land
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้
I'm entitled to my opinion.I'm entitled to my opinion.
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้!
"was the title of a 1950s movie starring jayne mansfield?""เป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 1950" "นำแสดงโดย Jayne Mansfield"
English titles by Tadashi Shishido and Donald RichieSubthai โดย กัลยกร ผิดพลาดประการใดขอภัยมา ณ ที่นี้
You should be entitled to as much privacy as you want, but why stop writing?คุณมีสิทธิมีความเป็นส่วนตัว ได้ตามใจชอบ แต่ทำไมต้องเลิกเขียนหนังสือ
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์
I think you're entitled to since you've been fucking him for over a year.หน้าคุณมันฟ้องตั้งแต่ คุณได้กับเขามาเป็นปีแล้ว
I am entitled to file damage claims for such deaths.ถ้าพวกนายยิงคนตามอารมณ์ ก็เข้าตะราง...
Visiontext subtitles by Susan Voasบรรยายไทย โดย NuNont Personal Only

*title* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
[shì, ㄕˋ, 諡] confer such title; posthumous title
[shì, ㄕˋ, 谥 / 謚] confer such title; posthumous title
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
宋太祖[Sòng Tài zǔ, ㄙㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 宋太祖] Emperor Taizu of Song, posthumous title of the founding Song emperor Zhao Kuangyin 趙匡胤|赵匡胤 (927-976), reigned from 960
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
标题新闻[biāo tí xīn wén, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 标题新闻 / 標題新聞] headline news; title story
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, 神父] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, 禅师 / 禪師] honorific title for a Buddhist monk
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, 活佛] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, 所有权 / 所有權] ownership; possession; property rights; title (to property)
清太宗[Qīng tài zōng, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, 清太宗] posthumous title of Hung Taiji 皇太極|皇太极 (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor
清太祖[Qīng Tài zǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 清太祖] posthumous title of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤 (1559-1626), founder and first Khan of the Manchu Later Jin dynasty 後金|后金 (from 1616)
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 先生] sir; mister; teacher; (title of respect)
小标题[xiǎo biāo tí, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 小标题 / 小標題] subtitle; closed-captioning
[sì, ㄙˋ, 嗣] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity
敬辞[jìng cí, ㄐㄧㄥˋ ㄘˊ, 敬辞 / 敬辭] term of respect; honorific title; honorific (in grammar)
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 国号 / 國號] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国)
官称[guān chēng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥ, 官称 / 官稱] title; official appellation
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, 尊师爱徒 / 尊師愛徒] title of a Daoist priest; revered master
徽号[huī hào, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˋ, 徽号 / 徽號] title of honor; term of respect
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject
汗位[Hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 汗位] title of Khan (King in Persian, Mongol and Manchu)
王位[wáng wèi, ㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 王位] title of king; kingship
称谓[chēng wèi, ㄔㄥ ㄨㄟˋ, 称谓 / 稱謂] title; appellation; form of address
题花[tí huā, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄚ, 题花 / 題花] title design
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, 字幕] caption; subtitle
[gào, ㄍㄠˋ, 诰 / 誥] enjoin; grant (a title)
有资格[yǒu zī gé, ㄧㄡˇ ㄗ ㄍㄜˊ, 有资格 / 有資格] entitle
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
片名[piān míng, ㄆㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 片名] movie title

*title* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
エンタイトル[, entaitoru] (n) entitled
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball)
サブタイトル[, sabutaitoru] (n) subtitle; (P)
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P)
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P)
スポークンタイトル[, supo-kuntaitoru] (n) spoken title
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title)
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
ドゥーチェ[, dou-chie] (n) Duce; Il Duce (title assumed by Mussolini)
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun
世界選手権[せかいせんしゅけん, sekaisenshuken] (n) world (an international) championship (title)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
僭称[せんしょう, senshou] (n,vs) pretension; assumption (of a title)
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P)
君が代(P);君が世[きみがよ, kimigayo] (n) (1) Imperial reign; (2) title of Japanese national anthem; (P)
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.)
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P)
小見出し[こみだし, komidashi] (n) (See 大見出し) subheading; subtitle
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles)
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P)
権利書[けんりしょ, kenrisho] (n) title deed; certificate of title
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主,禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles)
経題[きょうだい, kyoudai] (n) (1) title of a scripture or sacred text (e.g. Buddhist sutra); (2) (See 巻き物・まきもの・1) title on a scroll or rolled book
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title
システム名称[システムめいしょう, shisutemu meishou] system-title
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region
タイトル[たいとる, taitoru] title
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar
ローカル名称[ローカルめいしょう, ro-karu meishou] local-title
標題誌[ひょうだいし, hyoudaishi] title page
表題[ひょうだい, hyoudai] heading, title
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index
見出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle

*title* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกรรมสิทธิ์[n. exp.] (bai kammasi) EN: owner's title FR:
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]
บรรยายไทย[n. exp.] (banyāi Thai) EN: Thai subtitles FR:
บทพากย์[n.] (botphāk) EN: spoken subtitles FR:
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed ; real estate title deed ; chanote FR: titre de propriété [m]
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōtthīdi) EN: land title deed FR:
ชื่อหนังสือ[n. exp.] (cheū nangse) EN: title FR: titre [m] ; titre d'un livre [m] ; titre d'un ouvrage [m]
ชื่อเรื่อง[n.] (cheūreūang) EN: title ; heading ; subject FR: titre [m]
ชื่อวิชา[n. exp.] (cheū wichā) EN: course title FR:
ฉกษัตริย์[X] (chøkasat) EN: The Six Kings ; [title of a chapter of the Jataka tales] FR:
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī ch) EN: title index FR: bibliographie [f]
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title FR: titre de propriété [m]
เอกสารสิทธิ[n.] (ēkkasānsit) EN: document of title ; document of right FR:
เอกสารสิทธิที่ดิน[n. exp.] (ēkkasānsit ) EN: land title FR:
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
อิสริยยศ[n.] (itsariyayot) EN: high title ; high rank FR: haut rang [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
จอมมารดา[n.] (jømmāndā) EN: [title of a royal minor wife] FR:
กรรมสิทธิ์[n.] (kammasit) EN: right of ownership ; property right ; proprietary right ; title ; ownership ; seisin FR:
กรรมสิทธิ์เด็ดขาด[n. exp.] (kammasit de) EN: absolute title FR:
กรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข[n. exp.] (kammasit dō) EN: qualified title FR:
กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์[n. exp.] (kammasit dō) EN: good title FR:
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน[n. exp.] (kammasit na) EN: property right ; title FR:
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[n. exp.] (kammasit na) EN: land title ; title to land ; freehold FR:
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย[n. exp.] (kammasit tā) EN: legal title FR:
กรรมสิทธิ์ที่เหนือกว่า[n. exp.] (kammasit th) EN: paramount title FR:
การโอนสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn sit) EN: assignment ; transfer of title FR:
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: description ; subtitle FR: description [f]
คำนำหน้าชื่อ[n.] (khamnamnāch) EN: title FR:
คำนำหน้านาม[n. exp.] (khamnam nā ) EN: title FR:
ครองกรรมสิทธิ์[v. exp.] (khrøng kamm) EN: hold title (to/in) ; have ownership (of) FR:
ขรัวตา[n. exp.] (khrūa tā) EN: old monk ; [title of a monk ordsained when old] FR:
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
กรมขุน[n. prop.] (Krommakhun ) EN: Kromakhun (title of the 4th rank) FR:
กรมหลวง[n. prop.] (Krommalūang) EN: Kromaluang (title of the 3rd rank) FR:
กรมพระยา[n.] (kromphrayā) EN: Kromphraya (title of the 1st rank) FR:
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: title FR: titre [m]
หลักทรัพย์[n.] (laksap) EN: property ; possession ; estate ; security ; securities ; document of title FR: actif [m] ; avoir [m]

*title* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontenbezeichnung {f}account title
Schmutztitel {m}bastard title
Umschlagtitel {m}cover title
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title
Hauptsachtitel {m}full title; main title
vollberechtigt {adj}fully entitled
Erbanspruch {m}hereditary title
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement
Ehrentitel {m}honorary title
Rentenanspruch {m}pension entitlement
Kolumnentitel {m}running title
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title
Titelanfang {m}initial title element
Titelei {f} (Buchdruck)prelims; preliminaries; front matter; title pages
Einheitstitel {m}uniform title
Adelstitel {m}title (of nobility)
Haupttitel {m}title proper
Haupttitelseite {f}title page
Rückentitel {m}title on the spine
Sachkatalog {m}title catalogue
Stücktitel {m}title of a single item of a series
Titelhalter {m}title holder
Titelrolle {f}title role; main part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *title*
Back to top