ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conveyance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conveyance*, -conveyance-

conveyance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conveyance (n.) การขนส่ง Syn. transfer, transportation
conveyance (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyancing, conveyance of title
conveyance (n.) ยานพาหนะ Syn. vehicle
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyancing
conveyance of title (n.) การโอนกรรมสิทธิ์ Syn. conveyance
English-Thai: HOPE Dictionary
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conveyance efficiencyconveyance efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the attitude during conveyanceพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หลอกตา

conveyance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, 轏] chariot for sleeping and conveyance

conveyance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
導水[どうすい, dousui] (n) water conveyance
鸞輿[らんよ, ranyo] (n) imperial conveyance
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
搬送[はんそう, hansou] (n,vs,vt) transportation; conveyance; delivery; (P)
譲渡[じょうと, jouto] (n,vs) transfer; assignment; conveyance; (P)
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc.
送達[そうたつ, soutatsu] (n,vs) (1) delivery; dispatch; despatch; conveyance; (2) service of process

conveyance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance FR: transport [m]
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]
ยานพาหนะ[n.] (yānphāhana) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport FR: moyen de transport [m]
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conveyance
Back to top