ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caption*, -caption-

caption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caption (n.) คำบรรยายใต้ภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
English-Thai: Nontri Dictionary
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Leonard, is it really necessary to caption the obvious?โธ่ เลนเนิร์ด มันคือหน้าที่ของกัปตัน อย่างฉัน
The caption says Claudia Dawson.ในรูปบอกว่านี่คือ คลอเดีย ดอว์สัน
The caption I wrote. My words in print.ข้อความที่ฉันเขียน คำของฉันถูกพิมพ์ออกมา
Caption under photo. "Odious."คำบรรยายใต้รูป "ชวนอ้วก"
Captioning sponsored by VIACOM PRODUCTIONSสปอนเซอร์ โดย วีอาคอม โปรดั๊กชั่น
Captioned Media Access Group at WGBHมีเดียแอสเซสกรุ๊ปที่ WGBH
Captioning sponsored by CBS and C.S.I. PRODUCTIONSคนที่ทำคงเผ่นไปไกลแล้ว เขาชื่อ โจเซฟ ซาลุชชี่ ไง เอริค
GLEE "Preggers" CLOSED CAPTIONED ♪ All the single ladies ♪ ♪All the single ladies♪* สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ * * สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ *
Captioned by access.wgbh.org group at WGBHGlee Season1 Episode04
Captioning sponsored by 20th CENTURY FOX TELEVISION and FOX BROADCASTING COMPANYand FOX BROADCASTING COMPANY พ่อครับ เราใกล้ถึงรึยัง
Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX and TOYOTA.GLEE Season 2 Episode 1 "Audition"
Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX and FORD.Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX

caption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, 字幕] caption; subtitle
小标题[xiǎo biāo tí, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 小标题 / 小標題] subtitle; closed-captioning
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject

caption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンキャプション[, o-punkyapushon] (n) open caption
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P)
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P)
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P)
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index

caption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำบรรยายใต้ภาพ[n. exp.] (kham banyāi) EN: caption FR: légende [f]
ข้อความอธิบายภาพ[n. exp.] (khøkhwām at) EN: caption FR: légende [f]

caption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programmtafel {f}menu caption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caption
Back to top