ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*season*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น season, -season-

*season* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Christmas season (n.) ธันวาคม Syn. winter month
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
growing season (n.) ฤดูที่พืชพันธุ์เจริญงอกงาม
hot season (n.) ฤดูร้อน
in season (idm.) ช่วงที่สามารถหาซื้อได้
in season (idm.) ช่วงฤดูกาล See also: ช่วงเหมาะสม
in season (adv.) ตามฤดู
low season (n.) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง
off season (n.) ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง Syn. low season
off-season (n.) ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
off-season (adj.) ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นน้อย
off-season (adv.) ในระหว่างเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
once a season (adj.) ตามฤดูกาล See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ Syn. periodically, periodic
open season (n.) ฤดูล่าสัตว์ Ops. close season
open season for (idm.) ฤดูล่าสัตว์
out of season (idm.) หมดหน้าไปแล้ว See also: หมดฤดูกาล
rainy season (n.) ฤดูฝน See also: หน้าฝน
season (n.) ฤดูกาล See also: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม Syn. period, term, time, spell, occasion
season (n.) เทศกาล See also: ช่วงเทศกาล
season (vt.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ Syn. flavor, spice, sauce
season (vi.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ
season (vt.) สร้างประสบการณ์ See also: ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย Syn. harden, familiarize, accustom
season (vt.) เพิ่มชีวิตชีวา See also: เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ Syn. enliven
season with (phrv.) เติมรส See also: ปรุงรสชาติด้วย
season with (phrv.) ทำให้มีชีวิตชีวาด้วย See also: ใส่สีสันด้วย
seasonable (adj.) เหมาะกับฤดูกาล See also: ถูกฤดู, ถูกจังหวะ, เหมาะสมกับเวลา Syn. opportune, timely, well-timed, appropriate
seasonably (adv.) ตามฤดูกาล See also: เหมาะกับฤดูกาล
seasonal (adj.) ตามฤดูกาล See also: ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ Syn. periodically, once a season, periodic
seasoned (adj.) เจริญเต็มที่ Syn. mature
seasoner (n.) สิ่งชูรส
seasoning (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce, ganishing
silly season (idm.) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
unseasonable (adj.) ซึ่งไม่เหมาะกับฤดูกาล
unseasoned (adj.) ซึ่งไม่มีประสบการณ์ Syn. inexperienced, new
unseasoned (adj.) ซึ่งไม่ใส่เครื่องชูรส Syn. tasteless
warmest season (n.) ฤดูร้อน See also: หน้าร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
high-seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
highly seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
off-season(ออฟ'ซีเซิน) adj.,adv. ในระยะเวลาหนึ่งของปี,เกี่ยวกับฤดูว่าง. n. ความเป็นไปหรือเกิดการปรากฎขึ้นในระยะเวลาหนึ่งของปี,ฤดูว่าง
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู,ตามฤดูกาล,ตามช่วงเวลา,เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
English-Thai: Nontri Dictionary
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
off season rice [dry season rice]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rainy seasonฤดูฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
ทันน้ำทันฝน (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain Syn. ทันฤดูกาล
ทันฤดูกาล (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain
ข้าวนาปรัง (n.) out-of-season rice See also: off-season rice
ตามฤดูกาล (adj.) seasonal
ทะวาย (n.) fruit which ripens out of season See also: fruit bearing out of season
ท้ายฝน (n.) end of rainy season Syn. ปลายฤดูฝน Ops. ต้นฝน
นอกฤดู (adv.) out of season
นาปี (n.) in-season rice field Ops. นาปรัง
ปลายฤดูฝน (n.) end of rainy season Ops. ต้นฝน
พรรษฤดู (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน
พรรษา (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน
พรรษากาล (n.) rainy season Syn. ฤดูฝน
ฤดู (n.) season Syn. หน้า
ฤดูกาล (n.) season Syn. ฤดู
ฤดูทำนา (n.) farming season
ฤดูฝน (n.) rainy season Syn. หน้าฝน
ฤดูแล้ง (n.) dry season Syn. หน้าแล้ง
หน้า (n.) season Syn. ฤดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
You are Kareem! I've seen you play. My dad's got season tickets.คุณคือการีม ผมเคยดูคุณเล่น พ่อผมมีตั๋วทั้งฤดูกาลเลย
If they cancel, they lose this season's salary and next year's gig.ถ้าพวกเขายกเลิกล่ะก็ อดรับเงินเดือนตลอดฤดูเลย
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง
We'll end the season with the pachenga.เราจะปิดท้ายการแสดง ด้วยเพลงพื้นเมือง
It was the last day of the season, bottom of the eighth, we were way ahead.มันเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาล เรากำลังนำอยู่ช่วงท้ายเกม
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่
We decided to drive down to see the seasons change.เราตัดสินใจที่จะขับรถลงไปดูการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
You'd better start buying some season tickets. Mmm! I plan to.ดีกว่าคอยซื้อตั๋วตามฤดูกาลก็แล้วกัน กะว่างั้น ชั้นสูง

*season* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梅雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 梅雨] Asian rainy season; monsoon
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, 旺季] busy season; peak period
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
圣诞节[Shèng dàn jié, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 圣诞节 / 聖誕節] Christmas time; Christmas season; Christmas
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
动情期[dòng qíng qī, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 动情期 / 動情期] estrus; the rutting season; on heat
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, 花粉症] hay fever; seasonal allergic rhinitis
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, 时令 / 時令] in season (usually refers to food)
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority
[shí, ㄕˊ, 时 / 時] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 发情期 / 發情期] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
淡季[dàn jì, ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, 淡季] off season; slow business season
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, 盛季] peak season; a flourishing period
无冬无夏[wú dōng wú xià, ˊ ㄉㄨㄥ ˊ ㄒㄧㄚˋ, 无冬无夏 / 無冬無夏] regardless of the season; all the year round
[jì, ㄐㄧˋ, 季] season; period; surname Ji
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, 时蔬] seasonal vegetables
时节[shí jié, ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ, 时节 / 時節] season; time
岁时[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 岁时 / 歲時] season; time of the year
节候[jié hòu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ, 节候 / 節候] season and climate
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 老练 / 老練] seasoned; experienced
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, 喜雨] welcome fall of rain; seasonable rain
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 调味品 / 調味品] seasoning; flavoring
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 季节 / 季節] time; season; period
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few
秋景[qiū jǐng, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄥˇ, 秋景] autumn scenery; harvest season
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
冷天[lěng tiān, ㄌㄥˇ ㄊㄧㄢ, 冷天] cold weather; cold season
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, 节期 / 節期] festival season
雨季[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ, 雨季] rainy season
季候[jì hòu, ㄐㄧˋ ㄏㄡˋ, 季候] season
季节性[jì jié xìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 季节性 / 季節性] seasonal
岁序[suì xù, ㄙㄨㄟˋ ㄒㄩˋ, 岁序 / 歲序] succession of seasons
夏令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, 夏令] summer; summer season

*season* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
オールシーズンコート[, o-rushi-zunko-to] (n) all-season coat
オールシーズントラック[, o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track
オールシーズンドレス[, o-rushi-zundoresu] (n) all-season dress
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
シーズナリティ[, shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality
シーズニング[, shi-zuningu] (n) seasoning; (P)
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P)
シーズンセール[, shi-zunse-ru] (n) season sale
ナムル[, namuru] (n) namul (Korean dishes consisting of seasoned vegetables)
プール開き[プールびらき, pu-ru biraki] (n) opening of a pool (e.g. for the summer season)
ユッケ[, yukke] (n) yukhoe (Korean dish of seasoned raw beef topped with an egg yolk)
レック[, rekku] (n) lek (communal ground used by birds in mating season); lekking
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment)
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P)
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy)
乾期(P);乾季(P)[かんき, kanki] (n,adj-no) dry season; (P)
乾燥季;乾燥期[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period
乾燥材[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
五風十雨[ごふうじゅうう, gofuujuuu] (n) seasonable rains and winds; halcyon weather; halcyon times of peace
休眠期[きゅうみんき, kyuuminki] (n) dormant season
促成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
初花[はつはな, hatsuhana] (n) first flower of the season or year; first flowering on a plant; first menstruation
利かす[きかす, kikasu] (v5s) to season; to enliven
利かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) to be seasoned; to be enlivened; (P)
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning

*season* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[v.] (chūrōt) EN: enhance the flavor ; season ; flavour ; flavor (Am.) FR: épicer ; relever ; assaisonner
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
ฝนสั่งฟ้า[n.] (fonsangfā) EN: last rain of the rainy season FR:
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การปรุงอาหาร[n. exp.] (kān prung ā) EN: seasoning FR: assaisonnement [m]
ขนมครองแครง[n. exp.] (khanom khrø) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ข้าวเก่า[n.] (khāokao) EN: rice harvested in a prior season FR:
ข้าวใหม่[n. exp.] (khāo mai) EN: rice grown in the current season (or year) FR:
ข้าวนาปรัง[n. exp.] (khāo nāpran) EN: out-of-season rice ; off-season rice FR:
เข้าพรรษา[v.] (khaophansā) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent FR: débuter la retraite bouddhiste
ของเครื่องปรุงรส[n. exp.] (khøng khreū) EN: seasoning pack FR:
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ครองแครง[n.] (khrøngkhraē) EN: small season cake [made of flour boiled in coconut milk] FR:
ครองแครงน้ำกะทิ ; ครองแครงกะทิ[n. exp.] (khrøngkhraē) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ครบเครื่อง[X] (khrop khreū) EN: whole ; perfect ; complete ; well-seasoned FR:
ลายคราม[adj.] (lāikhrām) EN: classic ; veteran ; old seasoned FR:
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; annual ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant FR:
มะม่วงทะวาย[n. exp.] (mamūang tha) EN: off-season mango FR: mangue hors saison [f]
หน้า...[n.] (nā ...) EN: ... season FR: saison ... [f]
หน้าฝน[n. exp.] (nā fon) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
หน้าไฮ[n. exp.] (nā hai) EN: high season FR: haute saison [f]
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
หน้าแล้ง[n. exp.] (nā laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f] ; saison aride [f]
หน้าโลว์[n. exp.] (nā lō) EN: low season FR: basse saison [f]
หน้ามรสุม[n. exp.] (nā mørasum) EN: monsoon season FR:
หน้า นา[n.] (nā nā) EN: farming season FR:
นาปี[n.] (nāpī) EN: in-season rice field FR:
นาปรัง[n.] (nāprang) EN: off-season rice field ; double-crop field FR:
หน้าร้อน[n.] (nā røn) EN: summer ; hot season FR: été [m] ; saison chaude [f]
ออกพรรษา[v. exp.] (øk phansā) EN: end the Rainy Season Retreat ; end the Buddhist Lent FR: terminer la retraite bouddhique
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent FR: retraite de la saison des pluies [f] ; retraite bouddhique [f] ; carême bouddhique [m] ; année d'ordination [f]
พรรษา[n. exp.] (phansā) EN: rainy season FR: saison des pluies [f] ; mousson humide [f] ; mousson d'été [f]
ผ้าป่า[n.] (phāpā) EN: robes offered to monks after the Kathin season FR:
เพิ่มรสชาติ[v. exp.] (phoēm rotch) EN: season ; flavour ; flavor (Am.) FR: assaisonner ; augmenter la saveur
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]

*season* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventszeit {f}advent season
Weihnachtsgrüße {pl}Christmas greetings; season's greetings
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Zeitkarte {f}commutation ticket; season ticket
Ruhezeit {f}dormant season
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences
Jagdzeit {f}hunting season
Monatskarte {f}monthly season ticket
Nebensaison {f} | außerhalb der Saison; in der Nebensaisonoff-season | in the off-season
Hochsaison {f}peak season
Regenzeit {f}rainy season
willkommen {adj} | ein willkommenes Angebotseasonable | a seasonable offer
jahreszeitlich {adj}; der Jahreszeit gemäßseasonable
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check
närrische Zeit {f}silly season
Sommersaison {f}summer season
Unzeit {f} | zur Unzeituntimeliness | out of season
Wochenkarte {f}weekly season ticket
passend; wohlangebracht {adj}seasonable
Dauerkarte {f}season ticket
Rechtzeitigkeit {f}seasonableness
jahreszeitlich {adv}seasonably
ungelegen {adv}unseasonably
unzeitig {adv}unseasonably
Saisonarbeit {f}seasonal work
Saisonarbeiter {m}seasonal worker
Saisonausverkauf {m}seasonal sale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *season*
Back to top