ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-timed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-timed*, -well-timed-

well-timed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-timed (adj.) เหมาะกับเวลา See also: ได้จังหวะ, ถูกเวลา Syn. opportune, seasonable, timely Ops. unseasona, untimely
English-Thai: HOPE Dictionary
well-timed(เวล'ไทมดฺ) adj. ได้เวลา,เหมาะกับกาลเวลา,ได้จังหวะ, Syn. opportune
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you know what they say... there's nothing quite so cheering as a well-timed bloom.แต่คุณว่ามั้ยว่า.. อะไรๆ ก็สู้ดอกไม้สวยๆ ช่อใหญ่ๆ ไม่ได้
We'll need a well-timed call to the police and a criminal we have no concrete ties to -- someone you wouldn't mind ratting out.พวกเราต้องหาเวลาที่เหมาะสมที่จะโทรหาตำรวจ และเรามีผู้ร้าย /N ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ... ใครบางคนที่นายไม่รังเกียจที่จะทิ้งเขาไว้
'Then, our well-timed cyclist...''จากนั้น นักปั่นจักรยานที่เราเตรียมไว้... '

well-timed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-timed
Back to top