ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opportune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opportune*, -opportune-

opportune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opportune (adj.) เหมาะสม See also: เหมาะกับเวลา Syn. appropriate, apt, timely Ops. inappropriate
opportunely (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fovorably
English-Thai: HOPE Dictionary
opportune(ออพ'เพอทูน') adj. เหมาะสม,พอดี,ถูกกาละ,ได้เวลา, See also: opportuneness n., Syn. timely
English-Thai: Nontri Dictionary
opportune(adj) ได้โอกาส,เหมาะโอกาส,เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I hate to bring this up again because we all know you don't like delegating, however, this seems to be an opportune time to hire a C.F.O.ท่านคะ และฉันก็เบื่อที่จะขุดขึ้นมาบอกแอีกครั้งเพราะเราต่างก็รู้ ว่าคุณไม่ชอบการมีผู้ช่วย
In any case, this would not be an opportune moment to press the issue.ยังไงก็ตาม ตอนนี้ยังไม่เหมาะ ถ้าจะไปซอกแซกถาม
If I can help a Congressman do something opportune -- uh, block an appointment that his party is desperate to kill, say -- he's in my debt.ถ้าผมช่วย สส. ในการให้โอกาสบางอย่าง-- หรือให้ขัดขวางการแต่งตั้ง
This dude has a really nasty habit of popping into my life at the most inopportune of times.ผู้ชายคนนี้มี นิสัยเสียที่จะเข้ามาในชีวิตฉัน ในเวลาที่ไม่เหมาะ
Your arrival is most opportune.คุณบังเอิญมาทันเวลาพอดี

opportune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, 不失时机 / 不失時機] seize the opportune moment; lose no time
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times

opportune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不正タイミングの試験事象[ふせいタイミングのしけんじしょう, fusei taimingu noshikenjishou] (n) {comp} inopportune test event
折悪しくして[おりあしくして, oriashikushite] (exp) unseasonably; inopportunely
適時[てきじ, tekiji] (n,adj-na,adj-no) timely; opportune; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event

opportune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opportune
Back to top