ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ganishing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ganishing*, -ganishing-

ganishing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ganishing (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ganishing
Back to top