ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prejudiced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prejudiced*, -prejudiced-

prejudiced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prejudiced (adj.) ที่ซึ่งลำเอียง Ops. unbiased, unprejudiced
prejudiced (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. close-minded, bigoted
prejudiced (adj.) ลำเอียง See also: ไม่ยุติธรรม Syn. partial Ops. unbiased, impartial
prejudiced (adj.) ดื้อดึง Syn. stubborn, biased
prejudiced (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้ Syn. prepossessed

prejudiced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric

prejudiced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)

prejudiced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prejudiced
Back to top