ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*note*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น note, -note-

*note* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank note (n.) ธนบัตร Syn. bank bill
bank notes (n.) เงิน See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน Syn. legal tender, cash, coin
bank notes (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, dollars, coin
bent as a nine bob note (sl.) ที่เป็นเกย์ Syn. bent as a nine pound
bent as a nine bob note (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine pound
C-note (sl.) แบงค์หนึ่งดอลลาร์ See also: ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์ Syn. C-spot
connote (vt.) แสดงถึงความหมายโดยนัยว่า Syn. imply, mean
denote (vt.) แสดงถึง See also: หมายถึง, มีความหมายว่า Syn. signify, stand for, mean
footnote (n.) เชิงอรรถ See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
footnote (vt.) ให้คำอธิบายเพิ่มเติม Syn. annotate
half note (n.) ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
keynote (n.) จุดสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น Syn. main theme
keynote (n.) ระดับเสียงหลัก
keynote address (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote speech
keynote speech (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote address
make a mental note of (idm.) พยายามจดจำ
make a note of (idm.) จดบันทึก See also: บันทึกไว้
note (n.) ข้อความ See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ Syn. message, report
note (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย Syn. mark, sign
note (n.) โน้ตเพลง See also: เครื่องหมายดนตรี Syn. key, tone
note (n.) ธนบัตร
note (n.) ใบรับรอง
note (vt.) จด See also: โน้ต, บันทึก
note (vt.) สังเกต
note down (phrv.) จดบันทึก See also: จดลง Syn. write down
note for (phrv.) มีชื่อเสียงในด้าน
note pad (n.) สมุด See also: สมุดบันทึก Syn. memorandum book
note paper (n.) กระดาษจดบันทึก
notebook (n.) สมุด See also: สมุดบันทึก Syn. note pad, memorandum book
notebook (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิ้วไปที่ต่างๆ ได้
notecard (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
noted (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง Syn. famous
notelet (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
notepad (n.) กระดาษจดบันทึก
notepaper (n.) กระดาษจด See also: กระดาษบันทึก
notes (sl.) เงิน
noteworthy (adj.) น่าสังเกต See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ Syn. significant Ops. insignificant, unimportant
promissory note (n.) ตั๋วสัญญาใช้เงิน Syn. draft
quarter note (n.) เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
sticky note (n.) กระดาษโน้ตแบบมีกาว
English-Thai: HOPE Dictionary
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า,แฝงความหมายว่า, Syn. suggest
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง,ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ
half noteเครื่องหมาย (ดนตรี) ครึ่งเสียง
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
marginal noteข้อความที่ส่วนของ
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
passing noten. เสียงผ่าน
quarter noten. เครื่องหมายเสียงหนึ่งในสี่ส่วน
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)
verbal noten. บันทึกความจำที่ไม่มีลายเซ็นกำกับ
whole noten. เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีความหมายเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes) ,เครื่องหมายเต็มเสียง (four quarter notes)
woodnote(วูด'โนท) n. เสียงเพรียกร้องธรรมชาติในป่า (ที่เกิดจากนกและแมลง) ,เสียงดนตรีตามธรรมชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bank noteธนบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
keynote speechสุนทรพจน์หลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
promisory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sold noteใบขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury noteธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbal noteสารบันทึกวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank noteธนบัตร [การบัญชี]
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nanotechnologyนาโนเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายหัว (v.) make a mental note of someone See also: single someone out
whole note (n.) เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes)
การจดบันทึก (n.) taking notes
กำหนดไว้ (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. จดจำไว้
กุญแจประจำหลัก (n.) keynote Syn. กุญแจเสียง
คำอธิบายเพิ่มเติม (n.) footnote See also: note of reference, note of page, afterthought
จดจำไว้ (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. กำหนดไว้
จดบันทึก (v.) take (down) notes See also: make a note of something Syn. เขียนบันทึก
ตรา (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (n.) promissory note
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (n.) promissory note
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
ธนบัตร (n.) banknote See also: paper money, bill, note, government note, bank bill Syn. แบงค์
บันทึก (n.) note See also: memo, memorandum
บันทึกประจำวัน (n.) note book Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน
พึงสังเกต (v.) note See also: remark, notice Syn. พึงระวัง, ควรระวัง
สมุด (n.) notebook
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ"
Names are noted too, names from twenty-two nations.มีการบันทึกชื่อด้วย จากทั้งหมด 22 ประเทศ
I have made some notes here, and I would like, please, to say something.และฉันต้องการโปรดที่จะพูดอะไรบางอย่าง
This note just came. They said it's important.{\cHFFFFFF}บันทึกนี้เพิ่งมา พวกเขากล่าวว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
The footnotes for my 19th book.เชิงอรรถสำหรับหนังสือเล่มที่ 19 ของฉัน
I have the Sollozzo notes here.ฉันมี Sollozzo บันทึกที่นี่

*note* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, 纸币 / 紙幣] bank notes; paper currency
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, 角票] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 柬] card; note; letter
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
记为[jì wéi, ㄐㄧˋ ㄨㄟˊ, 记为 / 記為] denoted by
折子[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, 折子 / 摺子] folding notebook; accounts book
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, 笔记本计算机 / 筆記本計算機] laptop; notebook (computer)
笔记本电脑[bǐ jì běn diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 笔记本电脑 / 筆記本電腦] laptop; notebook (computer)
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注释 / 注釋] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
乐音[yuè yīn, ㄩㄝˋ , 乐音 / 樂音] musical note; tone
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便笺 / 便箋] notepaper; memo; memo pad
[zhǐ, ㄓˇ, 征 / 徵] note in Chinese musical scale
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, 按语 / 按語] note; comment
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 笻] note: song screen font is wrong. should be
笔记型电脑[bǐ jì xíng diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 笔记型电脑 / 筆記型電腦] notebook (computer)
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿子] notebook; book
记事册[jì shì cè, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄘㄜˋ, 记事册 / 記事冊] notebook containing a record
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, 记事本 / 記事本] notebook; paper notepad; laptop computer
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
题解[tí jiě, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄝˇ, 题解 / 題解] notes; key (to exercises)
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 指向装置 / 指向裝置] pointing device (for notebook computer)
期票[qī piào, ㄑㄧ ㄆㄧㄠˋ, 期票] promissory note; IOU
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, 笔录 / 筆錄] put down (in writing); take down; notes; record
回条[huí tiáo, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄧㄠˊ, 回条 / 回條] receipt; note acknowledging receipt
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, 预期收入票据 / 預期收入票據] revenue anticipation note (RAN, financing)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
银票[yín piào, ˊ ㄆㄧㄠˋ, 银票 / 銀票] (in former times) banknote with a value in silver
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches

*note* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノテーション[, anote-shon] (n) annotation
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram)
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible)
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency)
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
ガラテヤ人への手紙[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
キーノート[, ki-no-to] (n) keynote
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
コノテーション[, konote-shon] (n) connotation
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing)
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible)
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible)
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased
サブノート型パソコン[サブノートがたパソコン, sabuno-to gata pasokon] (n) {comp} subnotebook personal computer
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P)
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
デノテーショナル[, denote-shonaru] (n) denotational
デノテーション;ディノテーション;デノテイション;ディノテイション[, denote-shon ; deinote-shon ; denoteishon ; deinoteishon] (n) denotation
テモテへの手紙一[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible)
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible)
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ノーツ[, no-tsu] (n) {comp} Notes (e.g. Lotus Notes)
ノート[, no-to] (n,vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P)
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook
ノートブック型パーソナルコンピュータ[ノートブックがたパーソナルコンピュータ, no-tobukku gata pa-sonarukonpyu-ta] (n) {comp} notebook personal computer
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer)
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note

*note* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับเครดิตฝรั่งเศส[n. exp.] (andap khrēd) EN: France's credit rating ; French credit rating FR: note de la France [f]
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference FR: référence [f] ; note [f]
แบงก์ = แบ๊งก์[n.] (baeng = baē) EN: banknote ; bank note FR: billet de banque [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngo) EN: bill FR: addition [f] ; note [f] ; douloureuse [f] (fam.)
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhā) EN: chit FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (bantheuk ng) EN: audit notebook ; audit memorandum FR:
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk ph) EN: FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed ; real estate title deed ; chanote FR: titre de propriété [m]
เชิงอรรถ[n.] (choēng-at) EN: footnote FR:
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal light FR: clignotant [m] ; clignoteur [m] (Belg.)
ฟุตโน้ต[n.] (futnōt) EN: footnote FR: note en bas de page [f] ; note de bas de page [f]
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheu) EN: take down notes ; take down the minutes FR: prendre note ; répertorier
จดบันทึกไว้[v. exp.] (jot bantheu) EN: take notes ; make a list FR: prendre des notes
จดโน้ต[v. exp.] (jot nōt) EN: take notes FR: prendre des notes
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
กำหนดไว้[v. exp.] (kamnot wai) EN: note ; fix ; provide FR:
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot ban) EN: taking notes FR: prise de notes [f]
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen) EN: circulation of notes and coins FR: circulation des pièces et billets [f] ; circulation de l'argent [m]
เขบ็ต[n.] (khabet) EN: note FR:
ค่าไฟ ; ค่าไฟฟ้า[n. exp.] (khā fai ; k) EN: electricity tariff FR: facture d'électricité [f] ; note d'électricité [f]
คำนำสำนักพิมพ์[n. exp.] (khamnam sam) EN: FR: note de l'éditeur [f]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนสอบ[n. exp.] (khanaēn søp) EN: FR: note [f]
ค่าน้ำ ; ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām ; k) EN: water bill ; water charges ; domestic water charges FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām pra) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply) FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าโทรศัพท์[n. exp.] (khā thōrasa) EN: FR: note de téléphone [f]
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
เขียนลงในสมุด[v. exp.] (khīen long ) EN: FR: noter dans un cahier ; prendre des notes
คิดตังค์[v. exp.] (khit tang) EN: bill ; give a check FR: faire l'addition ; faire la note
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]

*note* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
Frachtbrief {m}consignment note
Begleitschreiben {n}covering note
Gutschrift {f}credit memo; credit note
Belastungsanzeige {f}debit advice; debit note
Demarche {f}; Protestnote
Fußnote {f} | Fußnoten
Versandanzeige {f}dispatch note
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note
Achtelnote {f} [mus.]eighth note [Am.]; quaver [Br.]
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.]
Fehlerhinweis {m}error note
Hungersnot {f} | Hungersnöte
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Haarknoten {m} | Haarknoten
Haftnotiz {f}Post-it [tm]; Post-it note
Not {f} | Nöte
Grundgedanke {m}key note
Leitmotiv {n}key note
Knoten {m} | Knoten
Knopf {m}; Knoten
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Lymphom {n}; Lymphknotenschwellung
Note {f} [mus.] | Noten
Notenblatt {n} | Notenblätter
Stahlnektarvogel {m} [ornith.]Noted Sunbird
Fruchtknoten {m} | Fruchtknoten
Eigenwechsel {m}promissory note
Viertelnote {f} [mus.]quarter note [Am.]; crotchet [Br.]
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note
Stenogramm {n}shorthand note
Grabungstagebuch {n}site notebook
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.]
Laufknoten {m} | Laufknoten
beachtenswert {adj}noteworthy
Prime {f}keynote; tone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *note*
Back to top