ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dollars

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dollars*, -dollars-

dollars ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dollars (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, coin, bank notes

dollars ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, 二元] two yuan; two dollars; binary

dollars ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
バックス[, bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P)

dollars ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen ) EN: change dollars for Thai baht FR: changer des dollars en bahts

dollars ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar {m} | Dollars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dollars
Back to top