ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keynote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keynote*, -keynote-

keynote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keynote (n.) จุดสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น Syn. main theme
keynote (n.) ระดับเสียงหลัก
keynote address (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote speech
keynote speech (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote address
English-Thai: HOPE Dictionary
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
keynote speechสุนทรพจน์หลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุญแจประจำหลัก (n.) keynote Syn. กุญแจเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ta-da! Comp tickets to my keynote address at the forensics conference.แอนแอ๊น ตั๋วฟรีงานปราศรัยของฉันที่การประชุมนักนิติเวช
You're bribing people to come to your keynote address?นายติดสินบนคนให้ไปฟังนายพูดเหรอ
There was 2,000 of the world's top marine mammal scientists, and Ric O'Barry was supposed to be the keynote speaker, and at the last minute, the sponsor of the program pulled him from the ticket.มีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงด้านนี้ เข้าร่วมถึง 2,000 คน และริค โอแบรี่ก็สมควรจะได้ เป็นผู้ที่ขึ้นไปปราศรัยหลัก แต่ในนาทีสุดท้ายนั้น
This includes Naveen Banarjee, son of Prime Minister Nandu Banarjee, who is scheduled to be the event's keynote speaker.นี่รวมถึง นาวีน บาเนอร์จี ลูกชายของนายกฯ Nandu Banerjee ุถูกกำหนดให้เป็นผู้พูดคนสำคัญ
I hope we get there in time to see the keynote address.เราถึงรึยัง หวังว่าเราคงไปถึง ทันดูหัวข้อสัมมนาสำคัญของงานนะ
The keynote speech isn't for spouses.แต่การพูดแสดงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่สำหรับคู่สมรส
I wanna grab a soak before the keynote speech. Bye.ฉันจะไปชุ่มฉ่ำสักหน่อยก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ บาย
Now to introduce our keynote speaker-- the president of Amtech, Ms. Meg Butler.ณ บัดนี้ ผมจะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดคนสำคัญของเรา ประธานบริษัทแอมเท็ค คุณ เม็ก บัทเลอร์
Because he's the keynote speaker at a clean energy conference, and he promised me he'd stay out of trouble.เพราะเขาเป็น วิทยากร ที่การประชุมพลังงานสะอาด, และเขาสัญญากับผม เขาจะไม่สร้างปัญหา
I gave the keynote speech, Harvey.ผมไปให้คำปราศรัย, ฮาร์วีย์.
We've already decided who the keynote speaker for this fund-raiser should be.เราตัดสินใจกันแล้วว่า คนที่ขึ้นมาพูดในงานควรจะเป็นใคร
"Today's keynote speaker holds the highest GPA in the history of Merriwether High as president of Mathletes, Key Club treasurer, editor of the school paper as well as her own self-published magazine Womyn With a Y.พูดปราศรัยในวันน ถือเกรดเฉลี่ยสูงสุด ... ในประวัติศาสตร์ของ merriwether สูง ... ในฐานะประธานสโมสร mathletes สำคัญ เหรัญญิกบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โรงเรียน ...

keynote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーノート[, ki-no-to] (n) keynote
主要点[しゅようてん, shuyouten] (n) main point; keynote
主音[しゅおん, shuon] (n) tonic; keynote
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] (n) {comp} keynote speech
基調講演[きちょうこうえん, kichoukouen] (n) keynote speech
基音[きおん, kion] (n) fundamental tone (note); keynote
主調[しゅちょう, shuchou] (n) keynote; main melody
基調[きちょう, kichou] (n) basis; keynote; (P)
本調子[ほんちょうし, honchoushi] (n) (1) normal condition; (2) (arch) keynote; proper key; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech

keynote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
กุญแจประจำหลัก[n.] (kunjaēpraja) EN: keynote FR:
ส่วนสำคัญ[n. exp.] (suan samkha) EN: importance ; keynote ; core FR: cœur [m]

keynote ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Prime {f}keynote; tone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keynote
Back to top