ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

memorandum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *memorandum*, -memorandum-

memorandum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
memorandum (n.) บันทึกข้อความ See also: บันทึกความจำ, ข้อความที่บันทึก, บันทึก Syn. notice, record, message, note, memo
memorandum (n.) เอกสาร See also: สัญญา, ข้อสัญญา, ข้อตกลง
memorandum book (n.) สมุด See also: สมุดบันทึก Syn. note pad
English-Thai: HOPE Dictionary
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
English-Thai: Nontri Dictionary
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
memorandum and fileรายงานและสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
memorandumบันทึก [การทูต]
Memorandum of Understandingบันทึกความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, if you'll sign the memorandum of agreement we can send it right on up to the judge.งั้นถ้าคุณเซนต์ในบันทึกข้อตกลงแล้ว เราจะส่งมันตรงไปยื่นต่อศาล
Since that day, you have accomplished nothing except one memorandum written in crayon sayingเธอไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลยนอกจากบันทึก เขียนด้วยสีเทียนว่า
Memorandum Eight:หนังสือบริคณห์สนธิแปด:
Memorandum Seven:หนังสือบริคณห์สนธิเซเว่น:
Maybe you ain't got the memorandum,but I've been promoted.สงสัยแกจะความจำสั้นนะ ว่าฉันถูกเลื่อนขั้นแล้ว

memorandum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, 备忘录 / 備忘錄] memorandum; aide-memoire; memorandum book
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)

memorandum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモランダム[, memorandamu] (n) memorandum
ワイ合意[ワイごうい, wai goui] (n) Wye Accord; Wye River Memorandum
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent
目論見書[もくろみしょ, mokuromisho] (n) prospectus; offering memorandum
メモ[, memo] (n,vs) memorandum; (P)
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P)
手控え[てびかえ, tebikae] (n) (1) note; memorandum; (2) holding oneself back; (P)
手記[しゅき, shuki] (n,vs) note; memorandum; (P)
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P)
覚書(P);覚え書き;覚書き[おぼえがき, oboegaki] (n) memo; memorandum; note; memorial; protocol; (P)

memorandum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (bantheuk ng) EN: audit notebook ; audit memorandum FR:
บริคณห์สนธิ[n. exp.] (børikhonson) EN: memorandum of association ; prospectus FR:
หนังสือบริคณห์สนธิ[n. exp.] (nangseū bør) EN: memorandum of association FR:

memorandum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Note {f}; Memorandum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า memorandum
Back to top