ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*muddy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น muddy, -muddy-

*muddy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muddy (adj.) ข่น See also: หมอง, ทึม, ไม่ใส Syn. cloudy, mirky, murky, turbid Ops. clearly
muddy (adj.) ขุ่น (ความคิด) See also: ไม่แจ่มใส Ops. clearly
muddy (adj.) เลอะโคลน See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy Ops. dry, barren
muddy (adj.) ยุ่งเหยิง See also: คลุมเครือ Syn. dull Ops. clearly
muddy (vt.) ทำให้เปื้อนโคลน See also: ปกคลุมไปด้วยโคลน Syn. contaminate Ops. improve
muddy up (phrv.) เปื้อนไปด้วยโคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
English-Thai: Nontri Dictionary
muddy(adj) เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muddy Stonesคล้ายๆโคลน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลัก (n.) muddy place See also: mud puddle, mire, wallow Syn. หล่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ
Females find a nice, wet, muddy pit, and they all go after her at once in one big mating ball.มันจะหาหลุมที่ชุ่มด้วยโคลนเพื่ออยู่กับคู่ของมัน ส่วนตัวอื่นๆก็จะกลับออกไป ...ตัวที่มันเลือกจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด
On muddy days. Watching young lads clogging the shite out of each other.ดูเด็กๆวิ่งขัดแข้งขัดขาไล่บอล
There are maximum casualties, and most of the evidence is under 1 00 feet of muddy water.มีเด็กสองคนเจอผู้หญิง คว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ห่างจากท่าเรือแอลเจียรส์.
Yeah, the Big Muddy. If you could, you would, right?ใช่ ปากแม่น้ำ ถ้าทำได้ นายจะทำ ถูกไหม
When we reach the Big Muddy, we'll make it across, and I'm sure we're gonna run right into an American officers' club.เมื่อถึงปากแม่น้ำ เราจะข้ามไป รับรองตรงเข้าสโมสรนายทหารอเมริกันเลย
Don't muddy the past and the present, Dan.อย่าเอาเรื่องเก่า มาปนเรื่องใหม่สินะ ... แดน
This business of yours is just gonna muddy things up.แล้วไอ้ที่คุณทำอยู่_BAR_ มันอาจทำให้งานเราพัง
To the bottom of a muddy riverbedติดกับสุ่มดักปลา ที่มีแต่โคลน
N-no muddy shoes on my floor mats. No--อย่าเอารองเท้าเปื้อนๆมาวางบนผ้ายางนะ อย่า--
Do you consider Muddy Waters blues or classic rock?เธอช่วยคัดหน่อยว่า Muddy Watters

*muddy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
泥泞[ní nìng, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄥˋ, 泥泞 / 泥濘] muddy; mud
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 涊] muddy water
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 湩] muddy, turbid; milk
[nǎng, ㄋㄤˇ, 灢] muddy; thick, muddy water
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, 混浊 / 混濁] turbid; muddy; dirty
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 浊 / 濁] turbid; muddy; impure
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
[hún, ㄏㄨㄣˊ, 浑 / 渾] muddy
浑然[hún rán, ㄏㄨㄣˊ ㄖㄢˊ, 浑然 / 渾然] muddy
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, 泞 / 濘] muddy
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, 淟] turbid; muddy

*muddy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P)
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek
練り紅;煉り紅;練紅[ねりべに, neribeni] (n) muddy colored lipstick or rouge

*muddy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux
เฟอะ[adj.] (foe) EN: rotten ; muddy ; putrid ; decomposed FR: putride
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
ขุ่นคลั่ก[adj.] (khun khlak) EN: muddy FR:
น้ำขุ่น[n. exp.] (nām khun) EN: turbid waters ; muddy water FR: eaux turbides [fpl]
เป็นโคลน[adj.] (pen khlōn) EN: muddy FR: boueux
เป็นฅม[adj.] (pen tom) EN: muddy FR: boueux
เปื้อนโคลน[adj.] (peūoen khlō) EN: muddy FR:
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ปลัก[n.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow ; quagmire FR: bourbier [m]
ทะเลโคลน[n. exp.] (thalē khlōn) EN: muddy sea FR: mer boueuse [f]

*muddy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trübe {adj} | trüber | am trübstenmuddy | muddier | muddiest
Suhle {f}muddy pool; wallow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *muddy*
Back to top