ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mirky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mirky*, -mirky-

mirky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mirky (adj.) มืด See also: ทึบ
English-Thai: HOPE Dictionary
mirky(เมิร์ค'คี) adj. =murky (ดู)

mirky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ, 浓密 / 濃密] thick; mirky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mirky
Back to top