ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miry*, -miry-

miry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miry (adj.) ซึ่งเป็นโคลนตม Syn. slimy, grimy
English-Thai: HOPE Dictionary
miry(เมอ'รี) adj. เป็นลุ่ม,เป็นหนอง,เป็นหล่ม,เป็นโคลน., See also: miriness n., Syn. muddy
English-Thai: Nontri Dictionary
miry(adj) เป็นโคลนตม,เป็นหล่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard that the place he used to live, before he came into the Hong household is around Miryang.ผมได้ยินมาว่าสถานที่ ๆ เค้าเคยอยู่ ก่อนจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวฮงอยู่แถวมิยาง
I heard that the Hong Tae Seong who was disowned... lived in Miryang when he was little.ผมได้ยินมาว่า ฮง แท ซอง คนที่ถูกทิ้ง... ตอนเด็ก ๆ เคยอยู่ที่มิยาง คุณรู้เรื่องนี้ไม๊ ?
Why are you going to Miryang all of a sudden?ทำไมคุณถึงจะไปที่ มิรยางตอนนี้ครับ?
Did you go to Miryang?คุณไปมิรยังมาหรือยัง
Ah, recently, I heard you were going to go to Miryang.อ่า ก่อนหน้านี้ผมได้ยินว่าคุณจะไปมิ-ราง
Ah, I went to Miryang, but I didn't learn anything, so I didn't contact you.ผมไปมิรางมาแล้วครับ แต่ก็ไม่ได้อะไร ก็เลยไม่ได้ติดต่อคุณไป
I went to Miryang, and the child's parents are dead.ตอนผมไปมิราง พ่อแม่เด็กก็ตายแล้ว
In Miryang, that child's parents were dead.ที่มิราง ครอบครัวเด็กคนนึงตาย
There's no news yet from the cemetery in Miryang.ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับ สุสานที่มิรังเลยครับ
This is the contact number for the man who has been grooming your parent's graves in Miryang.นี่เป็นเบอร์ของคนที่ดูแลสุสานของพ่อแม่คุณที่มิรยาง

miry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning
地引網漁;地曳網漁;地引き網漁;地曳き網漁[じびきあみりょう, jibikiamiryou] (n) (See 地引網) seine fishing (usu. from the beach); dragnet fishing
審議未了[しんぎみりょう, shingimiryou] (n) unresolved; shelved
甘味料[かんみりょう, kanmiryou] (n) sweeteners; sweetening materials; (P)
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P)
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P)
魅力的[みりょくてき, miryokuteki] (adj-na) charming; fascinating

miry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlammig; morastig; sumpfig {adj} | schlammiger; morastiger; sumpfiger | am schlammigsten; am morastigsten; am sumpfigstenmiry | mirier | miriest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miry
Back to top