ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quaggy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quaggy*, -quaggy-

quaggy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quaggy (adj.) ซึ่งเป็นเลนตม See also: ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งไม่มั่นคง
quaggy (adj.) ที่มีลักษณะนุ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quaggy
Back to top