ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boggy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boggy*, -boggy-

boggy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boggy (adj.) นิ่ม เปียกเหมือนกับ
English-Thai: Nontri Dictionary
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What causes fever,boggy lungs And blurry vision?อะไรเป็นสาเหตุของไข้,ปอดบวม และการมองเห็นไม่ชัด

boggy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy

boggy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenboggy | boggier | boggiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boggy
Back to top