ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marshy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marshy*, -marshy-

marshy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marshy (adj.) ซึ่งเป็นหนองบึง See also: ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ, ซึ่งเหมือนแอ่งน้ำ Syn. mushy, slushy, swampy
English-Thai: Nontri Dictionary
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน

marshy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy

marshy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沢地[さわち, sawachi] (n) marshy land
沼田[ぬまた(P);ぬまだ, numata (P); numada] (n) marshy rice field or paddy; (P)
湿原[しつげん, shitsugen] (n) marshy grassland; wetlands; (P)

marshy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenmarshy | marshier | marshiest
Sumpfboden {m}marshy-ground

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marshy
Back to top