ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-muddy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น muddy, *muddy*,

-muddy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ
Females find a nice, wet, muddy pit, and they all go after her at once in one big mating ball.มันจะหาหลุมที่ชุ่มด้วยโคลนเพื่ออยู่กับคู่ของมัน ส่วนตัวอื่นๆก็จะกลับออกไป ...ตัวที่มันเลือกจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด
On muddy days. Watching young lads clogging the shite out of each other.ดูเด็กๆวิ่งขัดแข้งขัดขาไล่บอล
There are maximum casualties, and most of the evidence is under 1 00 feet of muddy water.มีเด็กสองคนเจอผู้หญิง คว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ห่างจากท่าเรือแอลเจียรส์.
Don't muddy the past and the present, Dan.อย่าเอาเรื่องเก่า มาปนเรื่องใหม่สินะ ... แดน
This business of yours is just gonna muddy things up.แล้วไอ้ที่คุณทำอยู่_BAR_ มันอาจทำให้งานเราพัง
To the bottom of a muddy riverbedติดกับสุ่มดักปลา ที่มีแต่โคลน
N-no muddy shoes on my floor mats. No--อย่าเอารองเท้าเปื้อนๆมาวางบนผ้ายางนะ อย่า--
Do you consider Muddy Waters blues or classic rock?เธอช่วยคัดหน่อยว่า Muddy Watters
But I cannot muddy the water.แต่ผมไม่สามารถ\ ให้มันคลุมเคลือ
I never asked you to muddy the water.ฉันไม่เคยถามคุณ ให้มันคลุมคลือ

-muddy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 涊] muddy water
[nǎng, ㄋㄤˇ, 灢] muddy; thick, muddy water
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends

-muddy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek
練り紅;煉り紅;練紅[ねりべに, neribeni] (n) muddy colored lipstick or rouge

-muddy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux
เฟอะ[adj.] (foe) EN: rotten ; muddy ; putrid ; decomposed FR: putride
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
ขุ่นคลั่ก[adj.] (khun khlak) EN: muddy FR:
น้ำขุ่น[n. exp.] (nām khun) EN: turbid waters ; muddy water FR: eaux turbides [fpl]
เป็นโคลน[adj.] (pen khlōn) EN: muddy FR: boueux
เป็นฅม[adj.] (pen tom) EN: muddy FR: boueux
เปื้อนโคลน[adj.] (peūoen khlō) EN: muddy FR:
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ปลัก[n.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow ; quagmire FR: bourbier [m]
ทะเลโคลน[n. exp.] (thalē khlōn) EN: muddy sea FR: mer boueuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -muddy-
Back to top