ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contaminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contaminate*, -contaminate-

contaminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contaminate (vt.) เจือปน See also: ทำให้ไม่บริสุทธิ์ Syn. foul, pollute
contaminated (adj.) ซึ่งมีสิ่งเจือปน
contaminated (adj.) ซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อ See also: แพร่โรคติดต่อ, ติดเชื้อ Syn. rabid, harmful, malignant, fatal
contaminated (adj.) ซึ่งเป็นมลพิษ See also: ซึ่งเป็นพิษ Syn. corrupted
English-Thai: HOPE Dictionary
contaminate(คันแทม'มะเนท) vt. เจือปน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์ adj. ซึ่งมีสิ่งเจือปน, See also: contaminable adj. ดูcontaminate contaminative adj. ดูcontaminate contaminator n. ดูcontaminate contaminous adj. ดูcontaminate, Syn. def
English-Thai: Nontri Dictionary
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contaminateมีเชื้ออื่นมาปะปน,ปะปน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปนเปื้อน (v.) contaminate See also: infect, pollute
มัวหมอง (v.) contaminate See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย Ops. ้สะอาด, บริสุทธิ์
แปดเปื้อน (v.) contaminate See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง Ops. ้สะอาด, บริสุทธิ์
ปนเปื้อน (adj.) contaminated See also: dirty, infected, polluted
ปลอมปน (v.) be contaminated See also: be adulterated, be polluted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let no one, be it man or some other creature, dare to contaminate that innocence.ถ้าไม่มีผู้ใด... มนุษย์ หรือว่า สิ่งมีชีวิตอื่น
They clear you to contaminate the crime scene, too?เขาบอกให้คุณมาละเลงที่เกิดเหตุ ให้เลอะเทอะด้วยรึเปล่า
Go under the drape and do not contaminate the sterile field.จับใต้ผ้าคลุมและอย่าทำให้บริเวณผ่าต้องติดเชื้อ
I need 10 minutes with the scene before your men contaminate it.ผมขอ 10 นาที ก่อนที่ลูกน้องคุณจะทำหลักฐานปนเปื้อน
Well, if you scholars wouldnt contaminate the crime scenes,งั้น ถ้าทุนของคุณจะไม่ได้เกี่ยวข้องจากคดีอาชญกรรม
Before my men to contaminate with their smell.ก่อนที่ทหารข้าจะทำให้มันเลอะเสียก่อน
You might contaminate the surface of the limestone.ท่านอาจทำให้พื้นผิวหินปูนปนเปื้อน
They will contaminate a food-processing facility that ships products to supermarkets in six different states.พวกเขาจะปนเปื้อนเชื้อโรค ในโรงงานแปรรูปอาหาร ที่ส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน 6 รัฐ
The second team will contaminate currency at the bureau of engraving facility in Virginia in time for the monthly Reserve Bank distribution.ทีมที่ 2 จะปนเปื้อนเงิน ที่โรงกษาปณ์ในเวอร์จิเนีย ให้ทันการส่งเงินไปยังธนาคารเงินสำรอง
Do not contaminate the water on 1st Street.อย่าทำให้น้ำบนถนนนี้เน่าเสียก็แล้วกัน
They fucked up the sewage line to contaminate the crime scene.They fucked up the sewage line to contaminate the crime scene.
Allowing this white worm to contaminate the horde.เป็นเหตุที่ให้เจ้าหนอนขาว นำความแปดเปื้อนให้ทาร์ค

contaminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污染区[wū rǎn qū, ㄖㄢˇ ㄑㄩ, 污染区 / 污染區] contaminated area
浸染[jìn rǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄢˇ, 浸染] to be contaminated; to be gradually influenced

contaminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事故米[じこまい, jikomai] (n) rice contaminated by an accident
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water

contaminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
ปนเปื้อน[v.] (pon peūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute FR: contaminer
ทำให้เป็นพิษ[v. exp.] (thamhai pen) EN: pollute ; poison ; contaminate FR: polluer
ขจัดสิ่งปนเปื้อน[v. exp.] (khajat sing) EN: decontaminate FR:
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate ; be contaminated ; be adulterated ; be polluted FR:
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased ; contaminated FR:
ปนเปื้อน[adj.] (pon peūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted FR: contaminé ; pollué

contaminate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contaminate
Back to top