ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เล็กน้อย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เล็กน้อย, -เล็กน้อย-

*เล็กน้อย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
สิ่งเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. เรื่องเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
เล็กน้อย (adv.) having a smattering of knowledge See also: a little bit Syn. นิดหน่อย Ops. รู้มาก, รู้จริง
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม
เรื่องเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
เรื่องเล็กน้อย (n.) thingamajig See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack Syn. สิ่งเล็กน้อย Ops. สิ่งใหญ่โต
เล็กน้อย (adv.) a little See also: a bit Syn. นิดหน่อย, น้อย Ops. มาก
เล็กน้อย (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย, เล็ก Ops. สำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
by-talkn. การพูดจาเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้อง
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
curn(เคิน) n. จำนวนเล็กน้อย,หนึ่งเมล็ดข้าว
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน,กาก,ส่วนที่นอนกัน,ของเสีย,เศษ,จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs
drib(ดริบ) n. ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
glitch(กลีช) n. ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่องหรือแผน
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
handfuln. ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณเล็กน้อย
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.
inappreciable(อินอะพรี' เชียเบิล) adj. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, แทบจะไม่รู้สึก, แทบจะไม่เห็น., See also: inappreciability, inappreciableness n. inappreciably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
drop(n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
pittance(n) จำนวนเล็กน้อย,นิตยภัย,เงินบริจาคเล็กน้อย
scrap(n) ชิ้น,เศษ,สิ่งเล็กน้อย,ของไม่มีค่า
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
slight(adj) เบา,เล็กน้อย,อรชร,แบบบาง
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
tithe(n) 1 ใน 10,จำนวนเล็กน้อย,ภาษีย่อย
tot(n) เด็กเล็ก,จำนวนเล็กน้อย
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด 1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์
Slight rainฝนเล็กน้อย [อุตุนิยมวิทยา]
Softenerสารทำให้ยางนิ่ม คือ วัสดุที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยแล้วทำให้ความแข็งของยางผสมหรือยางคง รูปลดลงหรือทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ปรับความหนืดของยางให้ลดลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น) หรือทำให้สารตัวเติมสามารถเข้าไปผสมกับยางได้ง่ายยิ่งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalactiteหินย้อย, หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a bit (n.) จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. small amount
a bit (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, any
a few (adj.) เล็กน้อย Syn. a little, a bit, any
a little (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a bit, any
aftershock (n.) แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
aperitif (n.) การดื่มเหล้าเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เจริญอาหาร
be down to (phrv.) เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย) See also: เหลือแค่
be under the weather (idm.) ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
birdseed (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
bread roll (n.) ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย) See also: ขนมเค้กสโคน Syn. biscuit, roll
chicken feed (n.) จำนวนเงินเล็กน้อย
chump change (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
continental (n.) จำนวนที่เล็กน้อย Syn. whit, jot
cut a long story short (idm.) เล่าแบบให้รายละเอียดสั้นๆหรือเล็กน้อย
dab (n.) จำนวนเล็กน้อย Syn. pat, bit
damn with faint praise (idm.) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)
dash (vt.) ผสมอีกเล็กน้อย See also: เจือ Syn. adulterate, mix
dash (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย See also: ส่วนผสมเล็กน้อย Syn. bit, drop, soupcon, small amount
details (n.) เรื่องเล็กน้อย See also: ข้อมูลเล็กน้อย Syn. trivia, items
dribble (n.) ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด Syn. sprinkling, splash, squirt
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย
If you like to whimper, we'll make you, for your last few daysถ้าคุณชอบเพื่อร้องคราง, เรา'จะmake you, เพราะเล็กน้อยล่าสุดของคุณ .ในเวลากลางวัน
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด
And, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด
You threw the bums a dime in your primeคุณโยน bums ค่าเล็กน้อย ในของคุณที่สำคัญ
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ..
We are gonna be camped out here for as long as it takes... with seismometers and tiltmeters that are gonna measure and monitor... every little hiccup that the mountain makes.เรากำลังจะได้รับการตั้งค่ายพักแรมออกจากที่นี่ ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะ ... กับ seismometers และ tiltmeters ที่จะวัดและตรวจสอบ ... ทุกอาการสะอึกเล็กน้อย ภูเขาที่ทำให้
Though i'm sure he wouldn't mind too much if we took just a little something for ourselves before we give you back.ท่านพ่อเจ้าก็คงไม่ถือสาอะไรนัก หากข้าจะฉวยประโยชน์เล็กน้อยจากเจ้าบ้าง ก่อนที่จะส่งเจ้ากลับไป
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ...
Why don't you pay up. Not much. Enough for a drink.ทำไมแกถึงไม่ยอมจ่ายวะ เงินเพียงเล็กน้อย แค่พอหาอะไรดื่มเอง
Every time it hits the B end there's a chance... a small chance it won't curve back around towards the A end.ทุกครั้งที่มาถึงปลาย B จะมีโอกาส... โอกาสเล็กน้อยที่มันจะไม่วกกลับไปปลาย A
They were mostly farm hands from small towns in rural areas with little or no combat experience.เพราะพวกเค้ามีพื้นฐานมาจากการทำไร่ ในเมืองเล็กๆแถบชานเมือง.. จึงมีประสบการณ์การรบเพียงเล็กน้อย จนถึงไม่มีเลย..
But if this thing rolls into a second hour we're gonna have to work out some kind of deal.แต่ถ้าว่าเยิ่นเย้อเป็นชั่วโมง อาจต้องมีสินน้ำใจเล็กน้อย ล้อเล่นน่ะ
The hidden part, a few crumbles preserved deep inside my body, ...despite these months of starvation.ยังมืเหลือซ่อนไว้อยู่ มีอาหารอีกเล็กน้อย เก็บสงวนไว้ในส่วนลึกของร่างกาย ถึงแม้เดือนนี้ หิวโหยแค่ไหน
You see, detective, the Darwin theory of the evolution, the survival of the more fort, based on his little trip to Galapagos is no longer applied on this planet.คุณเห็น, นักสืบ, ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาวิน, หนทางในการอยู่รอด มันเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่มากไปกว่าทีพวกเขายอมรับมันเอง
I suspect if they do, a few bits of art will be the least of my worries.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ของเล็กน้อยเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่ผมห่วงหรอก.
You have turned simple things into amazing things and trivial matters into sweet memoriesคุณเปลี่ยนของธรรมดาๆ พวกนั้น ให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ...เปลี่ยนเรื่องเล็กน้อย ให้กลายเป็นความทรงจําแสนหวานชื่น
It's about your mother, a little something she might have overheard while at work. ## [Continues] Can't-The music's too loud.มันเกี่ยวกับเเม่ของนาย บางสิ่งเล็กน้อยที่เธออาจจะได้ยินในขณะทำงาน ไม่ได้ยิน...
Well, i only have a few minutes. i'm on my way out.อืม ฉันมีเวลาเพียงเล็กน้อย ฉันจะไปตามทางของฉัน
My friend Marco here made a silly mistake, and sold you something that belongs to me.มาร์โก้เพื่อนฉันคนนี้ เขาทำเรื่องผิดพลาดเล็กน้อย เขาขายของๆ ฉันให้นาย
King Leonidas.พวกเพอร์เชินเข้ามาใกล้ เหตุบังเอิญเล็กน้อย เล็กเกินโจมตี
I know you're leaving and absolutely not interested in getting involved, but just so you know things in my life are a little bit complicated and even if you were staying, I can promise you you wouldn't...แต่ตอนนี้หลายอย่างในชีวิตผม มันสับสนเล็กน้อย ถึงคุณจะอยู่ต่อ ผมสัญญาได้ว่าจะไม่มีแม้แต่นาทีเดียว...
In Kyung-boo high way has little bit of traffic jam, the traffic is going slow from Soowon to Dongjak bridge,บนทางหลวงกังบู มีรถติดเล็กน้อย, รถเคลื่อนที่ได้เรื่อย ๆ จาก ซูวู ถึง สะพานดองจัก
The theme being, "it's not the big events... but the little moments" that matter.แนวคิดเริ่มมาจาก "เหตุการณ์ที่ไม่สำคัญ ... แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เล็กน้อย" ที่มีความสำคัญ
Because we know about your little sorority slut.เพราะว่าเรารู้เกี่ยวกับ สมาคมหญิงเล็กน้อยของคุณ ... .
Well, if it'll make you a hero and maybe knock Jackie down a few notches, we might be able to find something that'll work.เอาละ ถ้ามันจะทำให้คุณเป็นฮีโร่ และบางทีอาจจะน๊อคแจคกี้ลงด้วยรอยบากเล็กน้อย เราอาจจะสามารถหาบางอย่างที่มันใช้การได้
Mr. Spencer, your antics have always been a little... let's say unorthodox.คุณสเปนเชอร์ การแสดงตลกของคุณมักจะมีเล็กน้อย... เรียกว่านอกรีตแล้วกัน
Monica has a cell phone, and the battery emits a tiny GPS signal which I can use to try and get her position.โมนิก้า มีมือถือ กับ แบต มันปล่อยสัญญาณ GPS เล็กน้อย ซึ่งผมหาตำแหน่งของเธอได้
Really? he said a "tad." a tad isn't serious,right?จริงหรอ เขาพูดว่า เล็กน้อย เอาน่ะ เล็กน้อยคงไม่ใช่เรื่องซีเรียส ใช่มั๊ยคะ
So if you are done with your little nostalgic moment... maybe you can think a little and help me catch these guys.ถ้านายเพ้อฝันเสร็จแล้ว นายน่าจะช่วยฉันสักเล็กน้อย / ไล่จับไอ้พวกนั้นกัน
Justice, by your own admission, you know little of, truth even less.ความยุติธรรมที่คุณต้องการน่ะเหรอ คุณรู้จักความจริงแค่เล็กน้อย หรือแทบไม่รู้เลย
Everybody needs to vent a little now and again, don't you figure?ทุกคนก็ต้องระบายออก เล็กน้อยในบางครั้ง เธอไม่คิดเหรอ
And somehow I got winged and I did what I had to do.แล้วผมก็... ...บาดเจ็บเล็กน้อย... ...แล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำ
The fact that I had no child-care experience mattered little to the matriarchs of the Upper East Side.ความจริงที่ว่า ฉันไม่มีประสบการณ์เรื่องดูแลเด็กเลย เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับหัวหน้าครอบครัว ที่เป็นผู้หญิงของดิอัพเพอร์ออฟอีสต์ไซด์
[Radio] Sheriff, we have report of a small gas explosion in the sewer on 16th Street, do you copy?นายอำเภอ เรามีรายงานแก๊สระเบิดเล็กน้อย ในท่อระบายน้ำใต้ถนนสาย 16
This is-- lt's just a little something that you might possibly recognize.นี่คือ บางอย่างที่เล็กน้อย ที่อาจจะทำให้คุณคิดอะไรได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เล็กน้อย*
Back to top