ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petty*, -petty-

petty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petty (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ, ไม่ค่าที่จะสนใจ, หยุมหยิม Syn. paltry, insignificant, trivial, unimportant Ops. crucial, significant
petty (adj.) ที่ใจแคบ See also: เห็นแก่ตัว Syn. close-minded, narrow-minded, insular Ops. bighearted
petty (adj.) (ชนชั้น) ต่ำ See also: (ระดับ) ซึ่งไม่สำคัญ
petty cash (n.) เงินสดย่อย Syn. running account, cash account, deposit account
petty larceny (n.) การลักขโมยเล็กๆ น้อยๆ
petty naval officer (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
petty officer (n.) นายทหารเรือ (สัญลักษณ์ย่อคือ PO หรือ P.O.)
English-Thai: HOPE Dictionary
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
petty cashn. เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty officern. นายจ่าทหารเรือ (p.o. 1st class จ่าเอก,p.o. 2nd class จ่าโท,p.o. 3rd class จ่าตรี), Syn. small
English-Thai: Nontri Dictionary
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักเล็กขโมยน้อย (adj.) petty Syn. ขโมย
คดีมโนสาเร่ (n.) petty case Ops. คดีอุกฉกรรจ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll stop this petty thieving.และ กริปวีด, สิ่งที่เพิ่มเติม
I'll stop this petty thieving.ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย
I was just a petty thief... stealing scrap metal.ผมก็แค่ขโมยอนุ ... ขโมยเศษโลหะ
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร?
This petty crap you're pulling.คุณกำลังทำเรื่องเหลวไหล
Wait, Green, how do you go from petty thug to contract killer?เดี๋ยว กรีน นายรู้ได้ไงว่า พวกใจเหี้ยมนี่เป็นมือปืนรับจ้าง
The violent nature of the crime suggests a previous criminal record-- petty crimes.จากรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง อาจบอกได้ว่าเขามีประวัติ
I only said it out of courtesy. You petty jerk!ฉันแค่พูดไปงั้นๆ เธอนี่โง่เหมือนกันนะเนี่ย
A tad more than petty cash. Wouldn't you say, bishop?อย่างน้อยก็ใช้เงินสดเล็กน้อย งั้นใช่ไหม ท่านบิชอป?
Chief Petty Officer Darren McAndrews.Do me a favor. When you finish, turn off the Iights.
It's a simple homicide of a petty mobster.มันแค่ฆาตกรรมของนักเลงกระจอกเท่านั้น
You get to excuse yourself from petty neighborhood squabbles.คุณต้องขอตัวคุณออกมาจากการทะเลาะกันของเพื่อนบ้านที่น่าสงสาร

petty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑微[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, 卑微] petty and low
小资产阶级[xiǎo zī chǎn jiē jí, ㄒㄧㄠˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, 小资产阶级 / 小資產階級] petty bourgeois
零用金[líng yòng jīn, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, 零用金] petty cash
周轉金[zhōu zhuǎn jīn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄣ, 周轉金] (accounting) petty cash; turnover; also written 週轉金|周转金
周转金[zhōu zhuǎn jīn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄣ, 周转金 / 週轉金] (accounting) petty cash; turnover
[cǐ, ㄘˇ, 佌] petty; wretched
心胸狭隘[xīn xiōng xiá ài, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, 心胸狭隘 / 心胸狹隘] narrow; petty-minded
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, 小家子气 / 小家子氣] petty; small-minded
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 小心眼儿 / 小心眼兒] small-minded; petty; narrow-minded
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 小气 / 小氣] stingy; petty; miserly; narrow-minded

petty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
下僚[かりょう, karyou] (n) subordinates; petty officials
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
小ブルジョア[しょうブルジョア, shou burujoa] (n) (See プチブルジョア) petit bourgeois; petty bourgeois
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] (n) petty cash
小商人[こあきんど, koakindo] (n) small businessman; petty trader
小市民[しょうしみん, shoushimin] (n) petty bourgeois; lower middle class
海曹[かいそう, kaisou] (n) petty officer (navy)
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre

petty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
ชั้นกระจอก[n. exp.] (chan krajøk) EN: petty FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จ่าโท[n. exp.] (jā thō) EN: second petty officer FR:
จ่าตรี[n. exp.] (jā trī) EN: third petty officer FR:
จิ๊บจ๊อย[adj.] (jipjǿi) EN: minor ; trivial ; petty ; unimportant FR:
เกษียน[adj.] (kasīen) EN: insignificant ; petty ; minor FR: insignifiant
คดีมโนสาเร่[n.] (khadīmanōsā) EN: petty case FR:
คดีมโนสาเร่[n. exp.] (khadī manōs) EN: petty case FR:
ข้าราชการชั้นกระจอก[n. exp.] (khārātchakā) EN: petty official FR: fonctionnaire subalterne [m] ; sous-fifre [m] (fam.)
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant FR: trivial ; insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
คิดเล็กคิดน้อย[adj.] (khitlekkhit) EN: small minded ; petty ; given to details FR:
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty ; trivial ; negligible FR: insignifiant ; négligeable
กระจุกกระจิก[adj.] (krajukkraji) EN: trifling ; petty FR: insignifiant ; sans importance
ลหุ[adj.] (lahu) EN: light ; minor ; petty FR: léger ; mineur
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:
มโนสาเร่[adj.] (manōsārē) EN: petty ; trivial ; trfling FR: insignifiant ; banal ; mineur
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngoen chai ) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money FR:
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; espèces [fpl] (vx)
เงินสดย่อย[n. exp.] (ngoensot yǿ) EN: petty cash FR:
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: quibble (over a petty matter) ; bicker ; squabble FR: se disputer ; se quereller
เรื่องจุกจิก[n. exp.] (reūang jukj) EN: trivia ; petty matter FR:
สมุดเงินสดย่อย[n. exp.] (samut ngoen) EN: petty cash book FR:
สตางค์ปลีก[n. exp.] (satāng plīk) EN: small change ; change ; petty cash FR:
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel
หยุมหยิม[adj.] (yumyim) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty FR: insignifiant ; dérisoire

petty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
kleinbürgerlich {adj}lower middle-class; petty bourgeois
Bagatelldelikt {n}petty crime
kleinlich {adj} | kleinlicher | am kleinlichstenpetty; petty-minded; small minded | pettier | pettiest
Gebrauchsrecht {n}petty patent
Kleinbürger {m}petty bourgeois
Kleinkriminalität {f}petty crime
Portokasse {f}petty cash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petty
Back to top