ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

items

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *items*, -items-

items ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
items (n.) เรื่องเล็กน้อย See also: ข้อมูลเล็กน้อย Syn. trivia, details
items in auction (n.) สิ่งของในการประมูล See also: สิ่งของในการขายทอดตลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประการ (clas.) numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects Syn. ชนิด, อย่าง
ประการ (clas.) numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects Syn. ชนิด, อย่าง

items ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
拾物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 拾物] picked up items (i.e. lost property)
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, 低俗之风 / 低俗之風] vulgar style (used of items to be censored)
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
单子[dān zi, ㄉㄢ ㄗ˙, 单子 / 單子] list of items
[piān, ㄆㄧㄢ, 篇] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article
三项[sān xiàng, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ, 三项 / 三項] three items; three events; three terms; tri-; trinomial, ternary (math.); triathlon (abbr. for 鐵人三項賽|铁人三项赛)
二项式[èr xiàng shì, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 二项式 / 二項式] two items; binomial (math.)

items ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
営業品目[えいぎょうひんもく, eigyouhinmoku] (n) business items; items of business; available services; business line
大人買い[おとながい, otonagai] (n,vs) (col) buying a large amount (esp. of collectible items aimed at kids, such as manga)
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage
記載事項[きさいじこう, kisaijikou] (n) items mentioned
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] (n) {comp} contiguous items
金鑞[きんろう, kinrou] (n) alloy of gold, silver, copper, zinc, cadmium, etc., used to fuse items of gold
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P)
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.)
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P)
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P)
営業種目[えいぎょうしゅもく, eigyoushumoku] (n) business items; description of business; line of business
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid
持ち越し;持越し[もちこし, mochikoshi] (n,vs) (1) (col) (See 持ち越す) work, items, etc. carried over from earlier; (2) hangover; what you ate the day before (and is still being digested)
細目[ほそめ, hosome] (n) particulars; details; specified items; (P)
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P)
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items

items ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน[n. exp.] (rāikān thī ) EN: non-monetary items ; nonmonetary items FR:
สินค้าเคลม[n. exp.] (sinkhā khlē) EN: returns ; goods returned ; returned items FR:
สินค้าประเภททุน[n. exp.] (sinkhā prap) EN: capital items FR:
วัสดุซ่อมแซม[n. exp.] (watsadu sǿm) EN: repair items FR:
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classif.: types of items] FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classif.: sizes (of items)] FR: [classif. : tailles]
ประการ[n.] (prakān) EN: [classif.: items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects] FR: [classif. : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)

items ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items
Aktionspunkte {pl}action items
Verbrauchsmaterial {n}expendable items
Gebrauchsgüter {pl}durables; consumer goods; consumable items
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า items
Back to top