ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trifle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trifle*, -trifle-

trifle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trifle (n.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล, เรื่องไม่เป็นเรื่อง, เรื่องเล็กน้อย
trifle (n.) รายละเอียด See also: รายละเอียดปลีกย่อย
trifle (n.) ขนมเค้กชนิดหนึ่ง
trifle with (phrv.) คิดเล่นๆเรื่อง Syn. play with, toy with
trifle with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, toy with
English-Thai: HOPE Dictionary
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy
English-Thai: Nontri Dictionary
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องกล้วยๆ (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องขี้ประติ๋ว (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องขี้ประติ๋ว (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องเล็กน้อย Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องขี้ผง (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องง่ายๆ (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องหมูๆ Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องจิ๊บจ๊อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องจิ๊บจ๊อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องหมูๆ (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องหยุมหยิม (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องเล็ก (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องเล็ก (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย Ops. เรื่องใหญ่
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว Ops. เรื่องใหญ่
มโนสาเร่ (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย
เรื่องหยุมหยิม (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องเล็กน้อย
เรื่องเบ็ดเตล็ด (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย
เรื่องเล็กน้อย (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม
ทำเป็นเล่น (v.) treat (a serious matter) as a trifle See also: trifle with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A trifle simple, perhaps, but her appeal is undeniable.ก็นิดหน่อย แต่เสน่ห์ของเธอยากจะต้านทานเลยล่ะ
You're too generous to trifle with me. If your feelings are what they were last April, tell me so.คุณดีเกินกว่าจะมาเหลวไหลกับผม ถ้าความรู้สึกของคุณ ยังเหมือนที่คุณพูดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
You are too generous to trifle with me.คุณใจดีเกินกว่าที่ผมจะมาล้อเล่นด้วย
We took the trifle and did math readings of the whole house.พวกเราติดเซ็นเซอร์เอาไว้ทั่วบ้าน มันจะส่งเสียงถ้ามีการเคลื่อนไหว
Is my life just a trifle you can amuse yourselves with?ชีวิตของหม่อมฉันมันไร้ค่า ที่องค์ชายจะเล่นสนุกด้วยได้หรือ?
Yes, you love to trifle with technicalities.ใช่ คุณชอบจุกจิก กับเรื่องทางเทคนิค
Gaius, do I look like a man to trifle with?ไกอัส ข้าเป็นชายที่เจ้าควรล้อเล่นด้วยหรือ
If he'd been a trifle less arrogant...ถ้ามันหยิ่งยโสน้อยกว่านั้นสักนี๊ดนึงนะ...
I'm no one to be trifled with.เป็นคนที่ไม่มีความสำคัญอะไร
Don't bother me with trifles.อย่ารบกวนข้าด้วยเรื่องเล็กๆเช่นนั้น
Miss Bennet, you ought to know I am not to be trifled with.มิสเบนเน็ต เธอน่าจะรู้ว่า ฉันไม่ได้อยากจะทำเป็นล้อเล่น
I warn you, I am not to be trifled with.ฉันขอเตือนเธอนะ เธอจะมาล้อเล่นกับฉันไม่ได้

trifle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, 脞] chopped meat; trifles
小事[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, 小事] trifle; trivial matter; CL:點|点
琐事[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, 琐事 / 瑣事] trifle

trifle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert)
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle
厘毛[りんもう, rinmou] (n) farthing; trifle
此れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much
重箱の隅をつつく[じゅうばこのすみをつつく, juubakonosumiwotsutsuku] (exp,v5k) (id) to nitpick; to complain about trifles
重箱の隅をほじくる[じゅうばこのすみをほじくる, juubakonosumiwohojikuru] (exp,v5r) (id) (See 重箱の隅をつつく) to nitpick; to complain about trifles
重箱の隅をようじでほじくる[じゅうばこのすみをようじでほじくる, juubakonosumiwoyoujidehojikuru] (exp,v5r) (See 重箱の隅をつつく) to nitpick; to complain about trifles
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles

trifle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องขี้ประติ๋ว[n. exp.] (reūang khī ) EN: trifle FR: vétille [f] ; bagatelle [f]
เรื่องกล้วย ๆ = เรื่องกล้วยๆ[n. exp.] (reūang klūa) EN: trifle ; piece of cake FR: bagatelle [f]
เรื่องกระจุกกระจิก[n. exp.] (reūang kraj) EN: trifle ; trifling matter FR:
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
ทำเป็นเล่น[v. exp.] (tham pen le) EN: treat as a trifle ; be playing (at) FR:
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-) EN: trifles ; trivialities ; trivia ; details FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
เรื่องหยุมหยิม[n. exp.] (reūang yumy) EN: trivial matters ; trifles FR: bagatelle [f] ; vétie [f]

trifle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwirrt; irritiert {adj} | ein bisschen irritiert; ein wenig verwirrtbemused | a trifle bemused

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trifle
Back to top