ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bauble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bauble*, -bauble-

bauble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bauble (n.) เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก Syn. trinket
English-Thai: HOPE Dictionary
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd really love to have a little Yuletide bauble as a good-luck charm for my audition.ฉันต้องการจริงๆที่จะมีของขวัญ ในวันคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆ ให้เป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีตอนที่ไปคัดเลือก
That bauble around your neck.ไอ้เครื่องประดับรอบคอเจ้า...
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว
I shouldn't know it if I saw it. I care nothing for such baubles.ฉันไม่รู้หรอกถ้าฉันเห็นมัน ฉันไม่สนใจอะไรที่ไร้ค่าหรอก
It freaks me out that they can be bought with such a baubleฉันว่ามันประหลาดดี ที่พวกนั้น สามารถถูกซื้อได้ด้วยของเด็กเล่น
Once we've robbed the federal reserve, we can buy hundreds of these baubles.ไม่ ไอ้โง่ เมื่อเราปล้นธนาควรกลางรีเซิร์ฟ... เราจะซื้อไอ้ของแบบนี้ได้เป็นร้อย
Should you grow tired of Xaro's baubles and trinkets, it would be an honor to host you at the House of the Undying.หากท่านเบื่อหน่ายของเด็กเล่น และอัญมณีกระจี๊ดริดของซาโรแล้ว จะเป็นเกียรติมากหากได้ต้อนรับท่าน ที่เรือนของผู้ไม่ตาย
He's selling a lot more than trinkets and baubles.เขากำลังขายมากกว่าเครื่องประดับและต่างหู

bauble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安ぴか[やすぴか, yasupika] (n,adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bauble
Back to top